Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Уведомление до „Анан” ЕООД

91-97-158(1)
01.08.2012 г.

ДО

„Анан” ЕООД,
Управител Стоян Панайотов Димитров

адрес: гр.Варна, район Младост,
ж.к.Младост, бл.165, ет.5, ап.43,
чрез пълномощника Мартин Христов Атанасов

 Относно: морски плаж „Черноморец”, находящ се в гр.Черноморец, община Созопол

 УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,

 С настоящото и на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чрез поставяне на таблото за обявления и публикуване в интернет страницата на Областна администрация – Бургас, се уведомява „Анан” ЕООД, представлявано от управителя на дружеството Стоян Панайотов Димитров за за следното:

Със Заповед № РД-10-144/06.07.2012 г. на Областния управител на област Бургас е открита тръжна процедура и съответно на 27.07.2012 г. от 11 часа е проведен търг с тайно наддаване, като на първо място е класиран участника Бургас Бийч” ЕООД с предложена годишна наемна цена 39 760, 80 лева с включен ДДС. Въз основа на резултатите от проведения търг, отразени в утвърдения протокол на тръжната комисия от 27.07.2012г. и на основание чл. 13, aл. 3 във връзка с ал. 4 и 5 от ППЗДС, е издадена Заповед № РД-09-43/31.07.2012г. на Областния управител за определяне на Бургас Бийч” ЕООД, представлявано от Гергана Димитрова Атанасова за наемател на плажа. Със същата заповед е разпоредено предварителното изпълнение на акта с цел обезпечаване на задължителните дейности по §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК по осигуряване на водното спасяване, по обезопасяване на прилежащата акватория, здравното и медицинско обслужване, и санитарно-хигиенното поддържане на плажа, по време на започналия вече туристически сезон. През периода: 01.08. – 02.08.2012г. предстои сключването на договора за наем на морския плаж и едновременно с това предаването на плажа на наемателя от страна на наемодателя.

С оглед гореизложеното и съгласно т.4 от сключеното с Областния управител Споразумение №Д-03-23/09.07.2012г., ВИ ПРЕДИЗВЕСТЯВАМ, че следва незабавно да предприемете мерки по освобождаването на държаната от Вас част от морски плаж „Черноморец”, подробно описана в посоченото споразумение.

В тази връзка и с оглед законовите разпоредби на ЗДС и ЗУЧК, Ви отправям покана за доброволно предаване на държаната от Вас част, което ще се състои на 02.08.2012г. от 10,30часа. Плажът следва да е почистен и освободен от вещи, Ваша собственост, служещи за осъществяване на търговска дейност. За фактическото предаване на имота се оформя предавателно-приемателен протокол между Вас и служителите на Областна администрация Бургас.

Added : Wednesday, 01 August 2012 00:00 top back 1746 pdf