Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Уведомление АПК Обзор

Изх. № 26-00-364(1)/23.07.2012 г.

ДО РАЛИ БИНЕВ ПЕНКОВ,
В КАЧЕСТВОТО МУ
НА ЕТ “РАЛИ ПЕНКОВ”
УЛ. „АБОБА” № 11, ЕТ. 5
ГР. ОБЗОР

С настоящото, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чрез поставяне на таблото за обявления и публикуване в интернет страницата на Областна администрация – Бургас, се уведомява Рали Бинев Пенков, в качеството му на ЕТ “РАЛИ ПЕНКОВ” - участник и заинтересовано лице в тръжна процедура, открита със Заповед № РД-10-96/16.05.2012 г. на Областен управител на област Бургас за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на нежилищен имот – частна държавна собственост, представляващ Почивна станция, находяща се в гр. Обзор, ул. „Черноморска” № 10, състояща се от следните 3 сгради, актуван с АЧДС 5854/19.03.2012 г., одобрен от Областен управител на област Бургас, приключила със Заповед № РД – 09 – 35/28.06.2012 г. на Областен управител на област Бургас, с която за спечелило търга и наемател е определено “ЕРСОЙ ГРУП” ООД.

Посочения в Заповед № РД – 09 – 35/28.06.2012 г. четиринадесетдневен срок започва да тече от дата 23.07.2012 г.

КОНСТАНТИН ГРЕБЕНАРОВ
Областен управител на област Бургас

Added : Monday, 23 July 2012 00:00 top back 1987 pdf