Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Отговор на ДМИТРИЙ ДОМАЕВ

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

№ 26-00-318/04.06.2012 г.

ДО ДМИТРИЙ ДОМАЕВ
УПРАВИТЕЛ НА „ЛИДИНГ” ЕООД
УЛ. СПОРТНА 5
ГР. БУРГАС

 Уважаеми господин ДОМАЕВ,

 Предвид обстоятелството, че недвижим имот, представляващ част от поземлен имот № 307, с площ от 80 кв.м., разположен в съседство до сградата, собственост на „Лидинг” ООД в Промишлена зона „Север”, гр. Бургас, за ползването на който са подписани Споразумителен протокол № 67/14.05.2007 г., Споразумение № 140 от 18.02.2008 г. и Споразумение № 2 от 17.05.2010 г., уреждащи облигационните отношения между Държавата и „Лидинг” ООД относно дължимото обезщетение за ползването на описания по-горе недвижим имот, е налице правен спор относно собствеността на описания имот между Държавата и „Славянка” АД и е висящо гр. д. № 13/2012 г., Ви изпращам проект за Допълнително споразумение, с което да договорим, че натрупаните задължения, както и всички последващи вноски по Споразумението за изплащане на обезщетение за ползването на имота са дължими, но се отлагат до приключване на съдебния спор относно собствеността на имота и то в случай, че Държавата спечели правния спор.

Моля да подпишете и трите екземпляра от споразумението и да върнете всички подписани екземпляри от него. Подписаните оригинали ще бъдат изведени в регистрите към Областна администрация на област Бургас, след което един екземпляр от него ще Ви бъде изпратен.

Приложения:

  • Проект за допълнително споразумение – 3 екземпляра.

С уважение,

Константин Гребенаров
Областен управител на област Бургас

Added : Tuesday, 17 July 2012 00:00 top back 2087 pdf