Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Отговор на молба на Виолета Накова

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

№ 94-00-330/04.05.2012 г.

ДО ВИОЛЕТА КАМЕНОВА НАКОВА
УЛ. „ЛЕРМОНТОВ” № 38, ЕТ. 2
ГР. БУРГАС
ПК 8000

КОПИЕ ДО: ДИМИТЪР НИКОЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС
УЛ. "АЛЕКСАНДРОВСКА" 26
8000 БУРГАС

КОПИЕ ДО: АДМИНИСТРАЦИЯТА НА
ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
БУЛ. „ДОНДУКОВ” № 1
ГР. СОФИЯ
ПК 100

/на Ваш изх. № 94-00-1064/15.03.2012 г./

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ВЕЛЕВА,

   Изпращам настоящото като допълнение към отговора на писмо, постъпило с вх. № 02-00-1/19.03.2012 г., с което в Областна администрация – Бургас е изпратена за проверка и становище жалба до Президента на Република България относно жилищния въпрос на граждани, живели в жилище находящо  се в гр. Бургас, ул. „Лермонтов” № 28. С настоящото Ви уведомявам, че изложеното в предходно писмо, касаещо държателя настанен на ет. 1 от имота, предмет на проверката, е относимо  и относно, лицата обитаващи втория етаж от сградата, като правя следното уточнение:

Стойка Стефанова Велева и Васил Димитров Георгиев са единствените държали на въпросния имот, с които Областния управител на област Бургас е имал отношения. Те са държали част от имот, в който Държавата и „НТ НЕРОТЕК” ЕООД, ЕИК 831314734, със седалище и адрес на управление: гр. София, общ. Столична, район Оборище, ул. „Г.С.Раковски” № 56, вх. А, ап. 8, представлявано от Управителя Йордан Николов Христов са били съсобственици, а именно двуетажна жилищна сграда с идентификатор 07079.610.74.1, с площ от 210 кв. м., с предназначение на сградата жилищна сграда: еднофамилна, както и дворното място, в което е разположена сградата, а именно ПИ с идентификатор 07079.610.74, с площ от 213 кв.м., с адрес на имота: гр. Бургас, ул. „Лермонтов” № 38. Собствеността на Държавата е била върху ½ идеална част от описания недвижим имот, актуван с Акт за частна държавна собственост № 4884/29.03.2010 г., утвърден от Областния управител на област Бургас.

До 2007 г. имотът е ползван на основание сключени между лицата и Областния управител на област Бургас договори за наем, като след измененията на Закона за държавната собственост /Обн. ДВ, бр. 78 от 26.09.2006 г./ право на настаняване в държавни ведомствени жилища имат лицата, които са в трудово или служебно правоотношение с Областна администрация на област Бургас, като в закона са посочени и допълнителни условия, на които служителите трябва да отговарят, т.е. лицата, които са ползвали имота не са попадали в категорията на лицата, които могат да бъдат настанени в жилище – държавна собственост, в управление на Областен управител на област Бургас.

Added : Thursday, 10 May 2012 00:00 top back 2149 pdf