Денонощна телефонна линия в помощ на гражданите на Украйна:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Съобщение за натрупани задължения

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

26-00-423

 

14.07.2014 г.

                                                                                               

 

ДОВЕНЕЛИНА ТОДОРОВА ВЕЛКОВА

УПРАВИТЕЛ НА „ТИ ДЖИ АЙ – Т.И.” ЕООД

Ж.К. „СЛАВЕЙКОВ” БЛ. № 36, ВХ. 8, ЕТ. 7

ГР. БУРГАС

ПК 8000

 

 

 

             УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ВЕЛКОВА,

 

         С представляваното от Вас дружество е подписано Споразумение № Д-03-11/17.04.2014 г. за разсрочване на задължения за минал период, съгласно което по посочен в споразумението погасителен план сте се задължили да изплатите задълженията си към Областна администрация Бургас.

            Към 30.06.2014 г. неизплатените Ви задължения към Областна администрация Бургас, съгласно договорения погасителен план, ведно с натрупаните лихви към тази дата, са в размер на 1529,67 лв.

            Посоченото задължение, ведно с междувременно начислените нови погасителни вноски и натрупаните лихви за забава, следва да изплатите в едномесечен срок от получаване на настоящото писмо.

            Следва да имате предвид, че при неплащане на посочената по-горе сума в указания срок, ще се пристъпи към принудително събиране на дължимото, ведно със законната лихва и разноските по реда на ГПК, което ще увеличи размера на задължението, тъй като за производство се събират допълнително такси, които ще са за Ваша сметка.

 

 

 

С уважение,

/п – не се чете/

 

ПАВЕЛ МАРИНОВ                                                         

Областен управител на област Бургас                                                                         

                

Added : Thursday, 04 September 2014 00:00 top back 1654 pdf