Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Съобщение за предстоящи консултации между политическите партии и коалиции за определяне съставите на РИК

№ 91-16-1

24 март  2014 г.

 

           

           

ДО

ПП „ГЕРБ“

ул. „Конт Андрованти” №  5

гр. Бургас

тел. 81-90-40

ел.поща: burgas@gerb.bg

 

ДО

Областен съвет на БСП

ул. „Тутракан” № 4

гр. Бургас

п.к. 195

 

ДО

ПП „ДПС“

ул. „Александровска” № 7-9

гр. Бургас

тел.: 056/843 753; факс 843 766

ел.поща: burgas@dps.bg

 

ДО

ПП „АТАКА“

тел. 0885/075 675

 

ДО

„СИНЯТА КОАЛИЦИЯ“

СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ

ул. „Ал. Богориди” № 34

гр. Бургас

тел.: 840 797

ел. поща: t.ivanov59@abv.bg

 

 и ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ

ул. „Емил де Лавеле” № 4

тел./факс: 834 254

ел. поща: burgas@dsb.bg

 

 

ДО

ПП „НДСВ“

ул. „Екзарх Йосиф” 20

гр.Бургас

тел. 0879/482244

ел.поща: ndsv.burgas@gmail.com

 

 

 

 

          УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

          С Указ № 54 на Президента на Република България, обн. ДВ, бр. 26/21.03.2014 год. е определен 25.05.2014 год. за дата на произвеждане на избори за членове на Европейския парламент.

         Във връзка с произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май  2014 г., на основание чл. 60 от Изборния кодекс и Решение № 7-ЕП от 23.03.2014 год. на ЦИК, Ви уведомявам, че на 28.03.2014 год. от 11,00 часа в заседателната зала на 1-ви етаж в сградата на Областна администрация Бургас, ул. «Цар Петър» № 1 ще се проведат консултации между политическите партии и коалиции за определяне на съставите на РИК.

            За участие в консултациите, представителите на политическите партии и коалиции, следва да представят:

1. писмено предложение за състав на районната избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;

2. копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;

3. пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица.

В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции - ПП „ГЕРБ", КП „Коалиция за България", ПП „ДПС", ПП „АТАКА" и партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени - ПП „НДСВ" и КП „Синята коалиция". В консултациите може да участват и други партии, които не са парламентарно представени.

            Районните избирателни комисии се състоят от председател, двама заместник-председатели, секретар и членове. Представителите на една партия или коалиция не може да имат мнозинство в районната избирателна комисия. Председателят, заместник-председателите и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция.       

  Парламентарно представените партии и коалиции предлагат членове на РИК, включително членове на ръководствата - председател, заместник-председатели и секретар.

При спазване на горните правила и съгласно Решение № 7-ЕП от 23.03.2014 год. на ЦИК за 2-ри Бургаски многомандатен изборен район е с общ брой 19 членове, включително председател, заместник председатели и секретар, като съотношението между партиите и коалициите от партии е, както следва:

ПП „ГЕРБ" - 7 членове;  КП „Коалиция за България" - 6 членове; ПП „ДПС" - 2 членове;  ПП „Атака" - 2 членове.

Партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени, имат право на по един член в районната избирателна комисия, извън броя на членовете, посочени по-горе. 

При консултациите парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени, правят писмени предложения за състав на РИК и техните ръководства, както и списък с предложения за резервни членове и представят документите по чл. 60, ал. 3 от ИК.

В случай че партиите и коалициите, цитирани в т. 5, 6 и 7, не са направили предложения за полагащия им се брой членове или са направили предложения за по-малко членове от полагащия им се брой, незаетите места се попълват по предложение на други партии и коалиции, участвали в консултациите при областния управител, чрез жребий, проведен при условия и по ред, определени с допълнително решение на ЦИК.

За членове на районна избирателна комисия се назначават лица с висше образование, които имат право да гласуват в съответния вид избор и владеят български език. Членовете на районната избирателна комисия е препоръчително да са юристи.

Докато заема длъжността си, член на районна избирателна комисия не може да бъде:

Кандидат, съпруг на кандидат или да се намира във фактическо съжителство с кандидат за съответен вид избор;  на изборна длъжност в държавен или местен орган; орган на изпълнителната власт; заместник-министър, главен секретар на президента на републиката, Народното събрание или Министерския съвет, главен секретар на министерство или областна администрация, секретар на община, район, кметство;  съдия в Конституционния съд, съдия във Върховния административен съд или в административен съд, прокурор или следовател; заместник областен управител или заместник-кмет;  военнослужещ във въоръжените сили, служител в Министерството на вътрешните работи, Националната разузнавателна служба, Националната служба за охрана, Държавната агенция "Технически операции" или в Държавната агенция "Национална сигурност".

Членовете на районната избирателна комисия не може да бъдат помежду си съпрузи или във фактическо съжителство, роднини по права линия, братя и сестри.

Настоящата покана ще бъде изпратена на посочените адреси и по факс, както и обявена на таблото и на страницата на Областна администрация Бургас.

 

 

                                                               

ПАВЕЛ МАРИНОВ /п/ 

Областен управител на област Бургас

Added : Monday, 24 March 2014 00:00 top back 1711 pdf