Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Конкурс за длъжност: "Старши юрисконсулт "- по заместване.

Длъжност: Старши юрисконсулт - по заместване

Месторабота: Областна администрация гр. Бургас

Дирекция: „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността”

Отдел: „Правно-нормативно обслужване”

Описание на длъжността:

  • Осъществяване на процесуално представителство на Областния управител и на Държавата;
  • Подготвяне на проекти за административни актове, издавани от Областния управител в рамките на неговата компетентност;
  • Подготвяне на писмени отговори по повод молби и жалби на граждани и юридически лица;
  • Подготвяне на проекти за заповеди, конкурсни книжа и договори във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;
  • Изразяване на становища и разработване предложения за решаване на правни проблеми във връзка с упражняване правомощията на Областния управител;
  • Участие в комисии и съвети, подпомагащи дейността на Областния управител;

Added : Wednesday, 30 May 2012 00:00 top back 2343 pdf