Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Конкурс за длъжността „Старши експерт” в отдел „Държавна собственост”

№  31-00-13
15.05.2012 г.

 На основание чл.10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-10-94 / 15.05.2012 г. на Областен управител на област Бургас

 ОБЯВЯВА конкурс за длъжността

„Старши експерт” в отдел „Държавна собственост”, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

в Областна администрация гр. Бургас

   ИЗИСКВАНИЯ:

Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността, са следните:

-  лицето да е български гражданин или гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, да е навършило пълнолетие, да не е поставено под запрещение, да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и да не е лишено по съответния ред от правото да заема съответната длъжност;

-  висше образование; образователна степен: бакалавър;

-  професионална област: публична администрация; връзки с обществеността;

-  професионален опит: минимум 2 години или присъден ІV младши ранг;

-  длъжностно ниво: Б 6

Минимален размер на основната месечна заплата, определена за длъжността: 343 лв.

Максимален размер на основната месечна заплата, определена за длъжността: 730 лв.

Максимален размер на индивидуалната месечна основна заплата при първоначално назначаване: 536 лв.

Допълнителна квалификация и умения, носещи предимство за кандидатите:

-  придобит трудов/служебен стаж в държавната администрация;

-  владеене на английски език;

-  много добри компютърни умения – MS Office, Internet;

Added : Thursday, 17 May 2012 00:00 top back 2179 pdf