Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
ОБЯВЯВА конкурс за длъжността „Старши експерт” в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация Бургас

№  31-00-13

 10.07.2014 г.

 

 На основание чл.10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-10-144/10.07.2014 г. на Областен управител на област Бургас

  ОБЯВЯВА конкурс за длъжността
 
„Старши експерт” вдирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” вОбластна администрация Бургас
 

 

ИЗИСКВАНИЯ

 Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността, са следните:

-  лицето да е български гражданин или гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, да е навършило пълнолетие, да не е поставено под запрещение, да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и да не е лишено по съответния ред от правото да заема съответната длъжност;

-       висше образование; образователна степен: магистър;

-       професионална област: управление на проекти;

-       професионален опит: минимум 1 година или присъден минимум V младши ранг;

-       отлично владеене на английски език;

-       длъжностно ниво по КДА: 10

-       наименование на длъжностното ниво по КДА: Експертно ниво 6

Минимална основна месечна заплата, определена за степен 1 на длъжностното ниво: 360 лв.

         Максимална основна месечна заплата, определена за степен 1 на длъжностното ниво:

         1150 лв.

  Допълнителна квалификация и умения, носещи предимство за кандидатите:

  • владеене на друг чужд език;
  • много добри познания и работа с MS „EXCEL” и MS „WORD”;
  • придобит професионален опит в държавната администрация;

       

                                        НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 

 Кандидатите следва да представят за участие в конкурса, лично или чрез упълномощено лице, следните документи:
 
               1. писмено заявление за участие в конкурса – по образец;
  1. автобиография
  2. декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане  на конкурсите за държавни служители – по образец;
     4. копия от документи за придобита образователно–квалификационна степен и допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;
     5. други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността;
               6. копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионал-
                   ния опит и/или придобитият ранг като държавен служител;

 

                                                    ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 

  Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.

Документите следва да бъдат представени в срок до 17.00 часа на 21.07.2014 г. в деловодството на Областна администрация Бургас, ул. „Цар Петър“ № 1.

Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в Центъра за обслужване на граждани в Областна администрация - Бургас и на интернет страницата на Областна администрация Бургас www.bsregion.org.

Информация за длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

  • Участва в разработването на проектни предложения за финансиране по оперативните програми на ЕС, европейски програми за трансгранично сътрудничество и други национални и международни донори;
  • Участва в разработване, организиране и координиране изпълнението на Областната стратегия за развитие;
  • Участва в организацията на дейността и провеждането на заседания на Областния съвет за развитие в област Бургас; 
  • Съдейства при организиране на Регионални съвети за развитие на Югоизточен район. Осъществява координация между Областния съвет за развитие и Регионален съвет за развитие;
  • Изготвя становища, коментари и др. във връзка с участието на Областна администрация Бургас в процеса на разработване на съвместни европейски политики, декларации, стратегии и др.;

 

 

        Работни места – 1 брой.

 

Лице за контакти и допълнителна информация: Елица Иванова - Старши експерт „Човешки ресурси”,  тел. 056/89-41-22.

 

 

 

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Областен управител на област Бургас

 

Added : Friday, 11 July 2014 00:00 top back 2602