Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
РД-10-255 /11.11.2013 година

З А П О В Е Д

         №  РД-10-255      

  

Бургас,  11.11.2013 год.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, както и поради нецелесъобразност от провеждане на конкурса в настоящия момент

                                                       ЗАПОВЯДВАМ:

  1. ОТМЕНЯМ мояЗаповед № РД-10-225/17.10.2013 г. за обявяване на конкурс за длъжността „Главен секретар” на Областна администрация – Бургас, като ПРЕКРАТЯВАМ конкурсната процедура.
  2. Настоящата заповед да се обявяви в един местен ежедневник, на информационното табло в Центъра за обслужване на граждани в Областна администрация - Бургас и на интернет страницата на Областна администрация - Бургас www.bsregion.org и да се отрази в Административния регистър .

 

Екземпляр от настоящата заповед да се изпрати в 3-дневен срок от издаването ù в Министерския съвет.

Копие от заповедта да се връчи на следните служители: Нейка Новакова – Директор на дирекция „АКРРДС”, Милена Кирова – Началник на отдел „ПНО”, Мария Данданова - Главен специалист, Христина Димитрова - Главен специалист, Пламена Троева – Старши експерт и Елица Иванова - Старши експерт „Човешки ресурси” за сведение и изпълнение.

 

Контролът по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Евгени Врабчев – Заместник областен управител на област Бургас.

 

 

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Областен управител на област Бургас 

        

 

 

Added : Tuesday, 12 November 2013 00:00 top back 2719 pdf