Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Отдаване под наем на Морски плаж „Царево - попоски”

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 На основание чл.44, ал.1 от ППЗДС, чл.7, ал.6, във вр. с ал.5 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие и Заповед № РД-02-14-203/03.02.2011год. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, с която са делегирани правомощия на Областния управител на област Бургас по управлението, чрез отдаване под наем, по реда на чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост на морски плажове в Област Бургас, при липса на проявен интерес на обявения на 30.03.2012г. търг и Заповед № РД-10-158/25.07.2012 г. на Областния управител на област Бургас

О Б Я В Я В А :

Провеждане в сградата на Областна администрация Бургас, ул. «Цар Петър» № 1, в малката заседателна зала на втори етаж на 13.08.2012г., от 10,30 часа на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Морски плаж „Царево - попоски”, находящ се в община Царево, подробно описан в АИДС № 457/22.03.1999г., с активна плажна площ 7 708 кв.м., определена чрез мониторинг.

Начална годишна наемна цена – 7 767лв. без ДДС или 9 321лв с включен ДДС.

Наемът се заплаща еднократно годишно: за първата година – към момента на сключване на договора за наема.

Срок на наемното правоотношение – 5 години.

Added : Thursday, 26 July 2012 00:00 top back 2884