Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Договор за отдаване на МОРСКИ ПЛАЖ “Черноморец”

УТВЪРДИЛ:

КОНСТАНТИН ГРЕБЕНАРОВ

Областен управител на Област Бургас

Проект

Д О Г О В О Р

ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТ – ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ МОРСКИ ПЛАЖ “Черноморец, намиращ се в община СОЗОПОЛ, област Бургас, ОБЛАСТ БУРГАС


Днес, …………2011 год. в гр. Бургас, на основание чл. 7, ал. 6, във връзка с ал. 5 от Закона за устройството на черноморското крайбрежие и чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 4 от ППЗДС, Заповед № РД-02-14-633/20.04.2011 год. и протокол на тръжната комисия от ………………….………………….., и Заповед № …….……………./……..….2011г. на Областния управител на област Бургас се сключи настоящия договор за наем между:

1. ОБЛАСТеН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС – Константин Николов Гребенаров, с административен адрес: гр. Бургас, ул. ”Цар Петър” № 1, БУЛСТАТ № 000056757 от една страна, наричан за краткост НАЕМОДАТЕЛ  и

2. “……………………………………………………………………..”, ЕИК ……………………, със седалище и адрес на управление гр. ………………….., ул.…………………….,№……., вписан в Агенция за вписвания на …………………….., под № ……, том……, стр.……., представлявано от …………………………………….………………………………..…………….., л. к. № …………….……… изд. на ……..……… от……………………., ЕГН ……….….………, наричан накратко “Наемател”.


1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

1.1. НАЕМОДАТЕЛЯТ отдава на НАЕМАТЕЛЯ за временно и възмездно ползване следния обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „ Черноморец”, находящ се в Община Созопол, област Бургас, подробно описан в Акт за изключителна държавна собственост №440/02.03.1999г., с активна плажна площ 14 848 кв.м., определена чрез мониторинг.

ОПИСАНИЕ НА МОРСКИЯ ПЛАЖ. ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ¸съгласно АИДС:

- обща площ – 16 903 кв.м. по АДС, а по актуализирана скица – 16 130 кв. м.

- чиста активна пясъчна площ – 14 804 кв.м.

- площи, заети от обекти на инфраструктурата – 1 217 кв.м. по АДС, а по актуализирана скица – 44 кв. м.

- дължина на бреговата линия – 700 м. по АДС, а по актуализирана скица - 695 м.

- средна ширина на морския плаж – 24м. по АДС, а по актуализирана скица – 66 м.

- максимална ширина на морския плаж – 67м. по АДС, а по актуализирана скица – 66 м.

- минимална ширина на морския плаж – 8 м. по АДС, а по актуализирана скица – 7 м.

Активната плажна площ  е с функционално предназначение за рекреационна дейност.

1.2. Обектът ще бъде използван за рекреационна дейност, като промяна на функционалното му предназначение е недопустимо.

1.3. Върху активната плажна площ НАЕМАТЕЛЯ упражнява правата и задълженията си по този договор.
1.4. Принадлежност на морския плаж по т. 1.1 е прилежащата към него акватория с широчина 200 м., измерена от линията на най-големия отлив от брега.

  1. СРОК НА ДОГОВОРА:

2.1. Договорът се сключва за срок от 5 /пет/ години и поражда действие от посочената дата или след влизане в сила на съдебно решение при оспорване на търга, ако не е допуснато предварително изпълнение.

2.2. Настоящият договор не може да бъде продължен с взаимно писмено споразумение между страните.

Added : Wednesday, 18 July 2012 00:00 top back 3053