Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns

 Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Морски плаж „Черноморец”

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

На основание чл.44, ал.1 от ППЗДС, чл.7, ал.6, във вр. с ал.5 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие и Заповед № РД-02-14-633/20.04.2010год. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, с която са делегирани правомощия на Областния управител на област Бургас по управлението, чрез отдаване под наем, по реда на чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост на морски плажове в Област Бургас, при липса на проявен интерес на обявения на 06.07.2012г. търг и Заповед № РД-10-144/06.07.2012 г. на Областния управител на област Бургас

О Б Я В Я В А :

Провеждане в сградата на Областна администрация Бургас, ул. «Цар Петър» № 1, в малката заседателна зала на втори етаж на 27.07.2012г. от 11 часа на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Морски плаж „Черноморец”, находящ се в Община Созопол,  подробно описан в АИДС № 440/02.03.1999г., с активна плажна площ 14 848 кв.м., определена чрез мониторинг.

Начална годишна наемна цена – 33 132,40лв без ДДС или 39 758,88лв. с включен ДДС. Наемът се заплаща еднократно годишно: за първата година – към момента на сключване на договора за наема.

Срок на наемното правоотношение – 5 години.

Депозит за участие в търга – 19 879,44лв, преведен по депозитна сметка на Областна администрация Бургас: IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70 BIC UNCR BGSF на “Уникредит Булбанк” АД до 17,30ч. на 26.07.2012г.

При сключването на договора за наем, лицето, определено за наемател внася гаранция за изпълнение на задълженията си по договора, в размер посочен в тръжните условия.

Цена на тръжната документация - 400 /четиристотин/ лева с включен ДДС, платена по сметка на Областна администрация Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF, “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас

Added : Monday, 09 July 2012 00:00 top back 1941 pdf