Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Обява за отдаване под наем на морски плаж „ЧЕРНОМОРЕЦ”

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

На основание чл.44, ал.1 от ППЗДС, чл.7, ал.6, във вр. с ал.5 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие и Заповед № РД -02-14-633 от 20.04.2010 год., на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, с която са делегирани правомощия на Областния управител на област Бургас по управлението, чрез отдаване под наем на морски плаж „Черноморец”, находящ се на територията на Област Бургас, община Созопол, писмо вх.№04-00-36(1)/28.02.2012г. на МРРБ, с цел осигуряване на изискуемите от закона задължителни услуги и обезопасяване на морските плажове и Заповед № РД-10-127/05.06.2012 г. на Областния управител на област Бургас

О Б Я В Я В А :

Провеждане на 06.07.2012 г. от 10,30ч. на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж „ЧЕРНОМОРЕЦ”, находящ се в Община Созопол,  подробно описан в АИДС № 440/02.03.1999 г., с активна плажна площ 14 848 кв. м., определена чрез мониторинг.

Начална годишна наемна цена – 47 332 лв. без включен ДДС. Наемът се заплаща еднократно годишно: за първата година – към момента на сключване на договора за наема.

Срок на наемното правоотношение – 5 години.

Депозит за участие в търга – 23 666 лв, преведен по депозитна сметка на Областна администрация Бургас: IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70 BIC UNCR BGSF на “Уникредит Булбанк” АД до 17,30ч. на 05.07.2012г.

При сключването на договора за наем, лицето, определено за наемател внася по сметка на Областна администрация Бургас: IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70 BIC UNCR BGSF на “Уникредит Булбанк” АД гаранция за изпълнение на задълженията си по договора, в размер посочен в тръжните условия.

Цена на тръжната документация - 400 /четиристотин/ лева с включен ДДС, платена по сметка на Областна администрация Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF, “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас

Тръжната документация може да бъде получена в деловодството в сградата на Областна администрация Бургас, ул. «Цар Петър» № 1, от датата на публикуване на обявата за търга до изтичане срока за подаване на заявления за участие, срещу представен банков документ за платена цена.

Оглед на обекта – свободен.

Място на провеждане на търговете - в сградата на Областна администрация Бургас, ул. «Цар Петър» № 1, в малката заседателна зала на втори етаж.

Специални условия и изисквания към участниците:

В търга могат да участват всички физически и юридически лица, имащи право да извършват търговска дейност и отговарящи на изискванията, описани в тръжната документация.

Участниците представят документи за легитимация, представителна власт, съдимост и пр, посочени в тръжните условия, както и:

1. Предложение за организация на задължителните дейности, съгласно §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК;

2. Проект на Специализирани схеми (в мащаб) съгласно чл.22 от ЗУЧК и подробна обяснителна записка към тях, отговарящи на нормативните изисквания за:

Added : Monday, 18 June 2012 00:00 top back 2244