Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Покана

№ 91-97-114

До
Независими оценители в България

П О К А Н А

Областен управител на област Бургас Ви кани да подадете оферта за извършване на обезценка на дълготрайните материални активи на Областна администрация Бургас, съгласно т. 16.24 на ДДС 20/ 14.12.2004г. на Министерството на финансите на следните активи:

  • Имоти, съгласно съставени Актове за държавна собственост - 299 бр.
  • Компютри, хардуер и оборудване- 77 бр.
  • Машини, съоръжения, оборудване- 31 бр.
  • Леки автомобили- 4 бр.
  • Стопански инвентар- 81 бр.
  • Произведения на изкуството- 53 бр.

Офертите следва да бъдат подадени в деловодството на Областна администрация Бургас до 17.30 ч. на 18.06. 2012 г. Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик върху който е посочен предмета на офертата: „Обезценка на дълготрайните материални активи на Областна администрация Бургас" и наименование на юридическо лице, адрес за кореспонденция, телефон. Кандидатите да са юридически лица и да представят документи за квалификация и правоспособност за оценяване на горепосочените видове активи.

С уважение,

Константин Гребенаров
Областен управител на област Бургас

Added : Friday, 08 June 2012 00:00 top back 2049 pdf