Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
СЪОБЩЕНИЕ

Република България
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

СЪОБЩЕНИЕОбластна администрация Бургас, на основание чл. 69 а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет ”Проектиране на ограда между Република България и Република Турция, включващо заснемане, изготвяне на парцеларен план и инвестиционен проект, с количествено – стойностни сметки по видове работи с етапност съгласно ЗУТ, за трасето на всяка област – Бургас, Хасково и Ямбол, съобразно дължината на оградата и особеностите на терена”, че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата ще бъдат отворени и оповестени на 19.09.2011 г. (понеделник), от 10,00 часа, в административната сграда на Областна администрация Бургас, находяща се на ул. „Цар Петър” № 1, голямата залата на втория етаж.

Added : Saturday, 17 September 2011 00:00 top back 2198