Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Разрушаване на сгради

Република България
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

З А П О В Е Д
№ РД-10-208
Бургас, 09.09. 2011 год.

"На основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, чл. 17, ал. 1, т. 2 от Вътрешните правила за провеждане на процедури по обществени поръчки и малки обществени поръчки в Областна администрация Бургас и контрол по изпълнението и въз основа на предложение/доклад вх. № 80-00-/..2011г. на Катя Василева – началник отдел „АФСД” на Областна администрация Бургас,

 

З А П О В Я Д В А М :

 

ОТКРИВАМ процедура за определяне на изпълнител на малка обществена поръчка при следните условия:

1. Предмет на поръчката: „Разрушаване на всички сгради, стоманобетонови фундаменти и елементи, и ограда, находящи се в поземлен имот №000016 по КВС на гр. Черноморец, община Созопол, местността „Акра”, с идентификатор 81178.3.196 по КККР, съгласно АДС №0612/12.11.2003г. и РМС №537/23.07.2010г. Транспортиране и депониране на строителните отпадъци при спазване на предвидените законови разпоредби. Отделяне и складиране на металните отпадъци в границите на поземления имот ”.

2. Вид на процедурата: чрез разглеждане на не по- малко от 3 оферти по реда на чл. 2, ал. 1, т. 1 от НВМОП.

3. Стойност на поръчката – 91 600 лева без ДДС.

Added : Friday, 09 September 2011 00:00 top back 2427