Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Търг за отдаване под наем на нежилищен имот в гр. Обзор

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

  

     На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповед на Областния управител Бургас № РД-10-10-51/14.03.2013 г.

                                                                           О Б Я В Я В А :

 

               1. Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10  години на нежилищен имот – частна държавна собственост, представляващ бивша Почивна станция на БНБ, находяща се в гр. Обзор, ул. „Черноморска” № 10, състояща се от следните 3 сгради: 1) Сграда с идентификатор 53045.502.319.1 по КККР на гр. Обзор, на 2 етажа, със застроена площ 83 кв. м.; 2) Сграда с идентификатор 53045.502.319.2 по КККР на гр. Обзор, на 1 етаж със застроена площ 31 кв. м.; 3) Сграда с идентификатор 53045.502.319.3 по КККР на гр. Обзор, на 1 етаж със застроена площ 75 кв. м., ведно с терена, съставляващ поземлен имот с идентификатор 53045.502.319 по КККР на гр. Обзор, с площ 871  кв. м., актуван с АЧДС 5854/19.03.2012 г. на Областен управител на област Бургас. Строителното състояние на сградите е лошо, като стойността на необходимите строително-монтажни работи за възстановяването на обектите възлизат на 83 822 лв.  
При евентуално допускане на надстрояване/пристрояване, условията за реализирането на проекта и за ползване ще се утвърждават допълнително, като при всички случаи новоизграденото ще запази статута си на държавна собственост.
                Предназначение на имота – за курортно-рекреационна дейност и търговски обект.

                 За участие в търга се допускат регистрирани търговци.

                Търгът ще се проведе на 23.04.2013 г., от 11.00 часа в малката зала на 2-ри етаж в сградата на Областна администрация Бургас, ул. ”Цар Петър” № 1.
Първоначална наемна цена – 665 лв. месечен наем без ДДС. Наемът се заплаща ежемесечно до 10 – то число на текущия месец. . За поставяне на маси на открито към заведение за хранене и обекти по чл. 56 от Закона за устройство на територията върху дворното място, ще се събира допълнително обезщетение за заетата площ.  

Определеният за наемател при сключването на договора внася гаранция за изпълнение на задълженията в размер на 1 000лв.

Стъпка за наддаване в размер на 20,00 лв.

     2. Депозит за участие - 500 лв.по банкова сметка IBANBG60 UNCR 7630 3300 0002 70 BICUNCRBGSF на “Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 22.04.2013 г.

    3. Реда, начина, условията за провеждане на търга и необходимите документи – съобразно изискванията, посочени в утвърдените тръжни условия.

              4. Тръжна документация за обекта се закупува всеки работен ден срещу сумата от 100 лв., с включен ДДС, платени в касата на 4-ти етаж в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул. ”Цар Петър”, № 1, а документацията се получава в деловодството на 1- ви етаж, стая № 8.

              5. Документи за участие в търга се приемат всеки работен ден в деловодството в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул.” Цар Петър” № 1, ет. 1.

              6. Оглед на имота може да се извършва на място, след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка в администрацията до 22.04.2013 г.

              7. Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 17,30 часа на 22.04.2013 г.

8. Тел. за контакти: 894-113 – С. Димитрова

 

 

КОНСТАНТИН ГРЕБЕНАРОВ

 Областен управител на област Бургас 

Added : Wednesday, 20 March 2013 00:00 top back 2394 pdf