Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Отдаване под наем на жилище в гр.Бургас

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповед № РД-10-228/15.10.2012  г. на Областен управител на област Бургас

 О Б Я В Я В А :

1. Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на имот - частна държавна собственост, представляващ жилище, състоящо се от две стаи  и кухня, с обща полезна площ от 55,62 кв.м., съставляващ самостоятелен обект в полумасивна двуетажна сграда – в дъното на двора на адрес: гр. Бургас, ул. „Фердинандова” № 73, ет. 2, с идентификатор 07079.614.200.1, актуван с АЧДС № 2785/10.12.2002 г.

Имотът не е освободен от физически лица – държатели.

Търгът ще се проведе на 20.11.2012 г. от 10.30 часа в малката зала на 2-ри етаж в сградата на Областна администрация Бургас, ул. ”Цар Петър” № 1.

Първоначална наемна цена – 58 лв. месечен наем. Наемът се заплаща ежемесечно до 10 – то число на текущия месец.

Определеният за наемател внася гаранция за изпълнение на задълженията в размер на 100 лв. (сто лева).

2. Депозит за участие в търга – 100 лв., вносим по банкова сметка на Областна администрация – IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70, BIC UNCRBGSF на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 19.11.2012 г.

Стъпка за наддаване в размер на 5,00 лв.

Added : Tuesday, 16 October 2012 00:00 top back 2612