Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Отдаване под наем на 100 кв.м в с.Лозенец, за разполагане на преместваем обект

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповед № РД-10-143/05.07.2012 г. на Областен управител Бургас

О Б Я В Я В А :

1. Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на 100 кв.м. от недвижим имот публична държавна собственост ПИ с идентификатор 44094.501.293, целия с площ от 5 970 кв.м, актуван с АПДС № 5813/27.12.2011г. на Областен управител, по КККР, на с. Лозенец, за  разполагане на преместваем обект за търговия, по чл.56 от ЗУТ, разположен в югоизточната част на поземления имот и онагледен  на схема одобрена от гл. архитект на община Царево на 30.03.2012г.

Търгът ще се проведе на 10.08.2012г., от 10.30 часа в малката зала на 2-ри етаж в сградата на Областна администрация Бургас, ул. ”Цар Петър” № 1.

Първоначална месечна наемна цена – 675 лв. без ДДС. Наемът се заплаща ежемесечно до 10 – то число на текущия месец.

Определеният за наемател внася гаранция за изпълнение на задълженията в размер на 1 месечен  наем, съгласно офертата.

2. Депозитът за участие в търга е в размер на  200 лв., вносими по банкова сметка IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70 BIC UNCRBGSF на “Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 09.08.2012г.

3. Стъпката за наддаване е в размер на 100 /сто/ лв.

Added : Friday, 06 July 2012 00:00 top back 2306 pdf