Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Търг за отдаване под наем на заведение за обществено хранене - бистро в Бургас

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповед на Областен управител Бургас № РД-10-130/19.06.2012 г.

 О Б Я В Я В А :

1. Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на нежилищен имот – частна държавна собственост, представляващ заведение за обществено хранене - бистро, съставляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.610.322.1.8, със застроена площ 110 кв.м., предназначение на самостоятелния обект: за обществено хранене, находящ се в поземлен имот с идентификатор 07079.610.322, целия с площ от 294 кв.м. по КККР на гр. Бургас, с административен адрес: гр. Бургас, ул. „Антим I” № 10, подробно описан в АЧДС № 5616/12.09.2011 г., утвърден от Областен управител на област Бургас.

Предназначението на обекта е за търговска дейност.

За участие в търга се допускат регистрирани търговци.

Търгът ще се проведе на 25.07.2012 г. от 11.00 часа в малката зала на 2-ри етаж в сградата на Областна администрация Бургас, ул. ”Цар Петър” № 1.

Първоначална наемна цена – 670 лв. месечен наем без ДДС. Наемът се заплаща ежемесечно до 10 – то число на текущия месец.

Определеният за наемател внася гаранция за изпълнение на задълженията в размер на 1 месечен наем, с включен ДДС.

Added : Wednesday, 20 June 2012 00:00 top back 2903