Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Търг за отдаване под наем на почивна станция в гр. Обзор

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

  На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповед на Областен управител Бургас № РД-10-96/16.05.2012 г.

 О Б Я В Я В А :

 1. Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10  години на нежилищен имот – частна държавна собственост, представляващ Почивна станция, находяща се в гр. Обзор, ул. „Черноморска” № 10, състояща се от следните 3 сгради: 1) Сграда на 2 етажа с идентификатор 53045.502.319 със застроена площ 83 кв. м.; 2) Сграда на 1 етаж с идентификатор 53045.502.319.2 със застроена площ 31 кв. м.; 3) Сграда на 1 етаж с идентификатор 53045.502.319.3 със застроена площ 75 кв. м., ведно с терена в който е разположена почивната станция, съставляващ поземлен имот с идентификатор 53045.502.319 по КККР на гр. Обзор, с площ 871  кв. м, актуван с АЧДС 5854/19.03.2012 г. Строителното състояние на почивната станция е лошо, като стойността на необходимите строително-монтажни работи (83 822 лв.) за възстановяването на обекта е приспадната от наемната цена.

Предназначението на обекта е за търговска дейност.

За участие в търга се допускат регистрирани търговци.

Търгът ще се проведе на 20.06.2012 г., от 11.00 часа в малката зала на 2-ри етаж в сградата на Областна администрация Бургас, ул. ”Цар Петър” № 1.

Първоначална наемна цена – 665 лв. месечен наем без ДДС. Наемът се заплаща ежемесечно до 10 – то число на текущия месец. . За поставяне на маси на открито към заведение за хранене и обекти по чл.56 от Закона за устройство на територията върху дворното място, ще се събира допълнително обезщетение за заетата площ.

Определеният за наемател при сключването на договора внася гаранция за изпълнение на задълженията в размер на 1 000лв.

Added : Friday, 18 May 2012 00:00 top back 3199 pdf