Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Паркинг в ПИ

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповед на Областен управител Бургас № РД-10-21/27.01.2012 г.

О Б Я В Я В А :

1. Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на нежилищен имот – публична държавна собственост, представляващ Паркинг в ПИ с идентификатор 07079.610.288, целия с площ от 638 кв.м. по КККР на гр. Бургас, находящ се зад сградата на Областна администрация – Бургас, , ул. „Милин камък” в кв. 5 по плана на ЦГЧ гр. Бургас, при граници: изток – ул. „Трапезица”, запад – ул. „Георги Кондолов”, север – ул. „Милин Камък”, юг – УПИ I в кв. 5, актуван с АПДС 2910/14.03.2003 г., на Областен управител Бургас. Паркингът има 18 паркоместа, от които 6 бр. се резервират за нуждите на Областна администрация – Бургас.
Предназначението на обекта е за търговска дейност.
За участие в търга се допускат регистрирани търговци.
Търгът ще се проведе на 07.03.2012 г., от 11.00 часа в малката зала на 2-ри етаж в сградата на Областна администрация Бургас, ул. ”Цар Петър” № 1.
Първоначална наемна цена – 1 407 лв. месечен наем без ДДС. Наемът се заплаща ежемесечно до 10 – то число на текущия месец.
Определеният за наемател внася гаранция за изпълнение на задълженията в размер на 1 месечен наем, с включен ДДС.

Added : Tuesday, 31 January 2012 00:00 top back 2328 pdf