Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Жилищен имот в к/с „Меден Рудник” бл.91

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС


На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповед на Областен управител Бургас № РД-10-282/20.12.2011г.


О Б Я В Я В А :


1. Търг с явно наддаване за отдаване под наем на жилищен имот – частна държавна собственост за срок от 5 години, представляващ самостоятелен обект в сграда – апартамент № 41, ет. 6, вх. Б, бл. 91, к/с „Меден Рудник” с идентификатор 07079.653.513.2.17 по кадастрална карта с обща застроена площ от 60,42 кв.м., състоящ се от кухня, спалня, дневна, коридор и баня/тоалетна, избено помещение № 41 с площ от 2,5 кв.м., ведно с 0,831% идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху терена, актуван с АЧДС № 5526/03.08.2011г.
Първоначална месечна наемна цена – 80 лв. без ДДС. Наемът се заплаща ежемесечно до 10 – то число на текущия месец. Стъпка за наддаване - 8 лв.
Определеният за наемател внася гаранция за изпълнение на задълженията в размер на 1 месечен наем.
Депозит – 96 лв., вносим по банкова сметка на Областна администрация – IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70, BIC UNCRBGSF на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 25.01.2012 г.

Added : Monday, 09 January 2012 00:00 top back 3094