Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Апартамент в гр. Обзор

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповед № РД-10-273/06.12.2011  г. на Областен управител на област Бургас

О Б Я В Я В А :

 

1.Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет / години на жилищен имот - частна държавна собственост, представляващ апартамент със застроена площ 64.20 кв. м., находящ на ул. „Славянска” № 9, бл. 2, ет. 1 – десен, в гр. Обзор, област Бургас, построен върху държавна земя - ПИ с идентификатор 53045.504.19, актуван с АЧДС №3412/22.10.2004 г., заедно с прилежащото му складово помещение, актувано с АЧДС № 3413/22.10.2004 г.

Търгът ще се проведе на 13.01.2012 г., от 10.30 часа в малката зала на 2-ри етаж в сградата на Областна администрация Бургас, ул. ”Цар Петър” № 1.

Първоначална наемна цена – 76 лв. месечен наем без ДДС. Наемът се заплаща ежемесечно до 10 – то число на текущия месец.

Определеният за наемател внася гаранция за изпълнение на задълженията в размер на 1 месечен наем с включен ДДС.

2. Депозит за участие в търга – 91,20 лв., вносим по банкова сметка на Областна администрация – IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70, BIC UNCRBGSF на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 12.01.2012 г.

Added : Wednesday, 07 December 2011 00:00 top back 2497