Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
В Областна администрация Бургас e постъпил сигнал вх. № 26-00-232/ 15.03.2023г. от „Сдружение на бизнеса в община Царево“, с ЕИК 205408794, представлявано от адв. Лъчезар Ковачев

                                                                             

                                                             

 

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

 

З А П О В Е Д

 

№ РД-10-94

 

Бургас 20.03.2023 год.

 

           

 

В Областна администрация Бургас e постъпил сигнал вх. № 26-00-232/ 15.03.2023г. от „Сдружение на бизнеса в община Царево“, с ЕИК 205408794, представлявано от адв. Лъчезар Ковачев, относно законосъобразността на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на част от имот – публична държавна собственост, представляваща 405 кв.м. от ПИ с идентификатор: 48619.505.367 по КККР на гр. Царево, кв. Василико, целият с площ от 5058 кв.м., актуван с АПДС № 7553/11.11.2015г., открит със Заповед № РД-10-71/ 28.02.2023г.

В сигнала се твърди, че имотът, който се отдава под наем представлява морски плаж по смисъла на чл. 6, ал. 2 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие (ЗУЧК), за който не са извършени преки геодезически измервания и плажът не е отразен в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Царево. Навеждат се оплаквания, че в обявата не е посочена точната локация за поставянето на обектите, което ограничава инвеститорския интерес. Посочва се още, че до имота няма изградена канализация и по одобрената от главния архитект на община Царево схема за поставяне на обектите е предвидено разполагане на химически тоалетни, което, предвид липсата на автомобилен достъп за обслужването им, ще доведе до нерегламентирано заустване на отпадните води в акваторията.

В хода на разглеждане на постъпилия сигнал е направена повторна проверка на документацията, послужила за откриване на търга, при която се установи следното:

При огледа на територията, извършен преди откриване на настоящата тръжна процедура, е констатирано наличие на малка площ, заета от пясъчни седименти, в близост до плаж Нестинарка, която обаче е извън обхвата на ПИ 48619.505.367 по КККР на гр. Царево, респ. извън частта от имота, предмет на търга. В Областна администрация Бургас до момента не са постъпвали сигнали от граждани, че тази територия представлява плаж, който е „добре известен и се ползва от жителите на гр. Царево и гражданите, гостуващи в курорта“.

Съгласно чл. 6, ал. 10 от ЗУЧК министърът на туризма заявява изменението на кадастралната карта и кадастралните регистри по реда на глава шеста от Закона за кадастъра и имотния регистър след приемане на специализираните карти на морските плажове. Областният управител няма правомощия по установяване наличието на нерегистрирани морски плажове и съответно по възлагане на преки геодезически измервания на такива обекти. При откриване на тръжни процедури за управление и разпореждане с имоти – държавна собственост компетентните органи се съобразяват с действащите КККР, както и с приетите специализирани карти на обектите по чл. 6, ал. 4 от ЗУЧК, в които към настоящия момент не е отразен морски плаж в границите на поземлен имот с идентификатор 48619.505.367.

Във връзка с локацията на преместваемите обекти се констатира, че в обяснителната записка към одобрената от главния архитект на община Царево схема по чл. 56 от ЗУТ е посочено, че „обекта се намира на плаж Нестинарка“. Морски плаж „Нестинарка“ представлява поземлен имот с идентификатор 48619.63.21 по КККР на гр. Царево, кв. Василико. Съгласно графичната част на схемата преместваемите обекти са ситуирани извън границите на плажа, а именно в югоизточната част на  ПИ с идентификатор 48619.505.367 по КККР на гр. Царево, кв. Василико, целият с площ от 5058 кв.м., актуван с АПДС № 7553/ 11.11.2015г. Обектите заемат общо 405 кв. м. от площта на имота – публична държавна собственост. Към схемата не са описани геодезически координати, които да посочват точното местоположение на обектите. Този пропуск, предвид разминаването между текстовата и графичната част на схемата, може да доведе до погрешни заключения относно местоположението на петната за разполагането им и да предизвика спорове от страна на участниците в процедурата.

На следващо място от документацията е видно, че автомобилният достъп до имота, предмет на търга, се осигурява чрез второстепенна улица разположена в ПИ с идентификатор 48619.505.945 по КККР на гр. Царево, кв. Василико. Улицата не е напълно реализирана и в частта си в която трябва да осигурява достъп до имота - публична държавна собственост е затлачена от пясъчни наноси вследствие на естественото оттичане на дъждовните води от вливащо се в Черно море дере. Поради това възможността за навлизане на техника за обслужване на предвидените по схемата химически тоалетни не е гарантирана.

Съгласно чл. 56, ал. 3 от ЗУТ преместваемите обекти могат да се свързват с временни връзки към мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, когато това е необходимо за нормалното им функциониране. В случая, предвид предназначението на обектите, свързано с достъп и обслужване на клиенти, безспорно е необходимо изграждането на такива връзки. По преписката е приложено съгласувателно становище изх. № ТД-1135-1/ 18.05.2022 г. от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, в което се посочва, че в близост до ПИ 48619.505.945 минават трасетата на питеен водопровод и улична канализация, схематично отразени на приложената скица. От същата е видно, че тези трасета са разположени в поземлен имот с идентификатор 48619.505.466, представляващ второстепенна улица, която обаче не граничи с ПИ 48619.505.367, респ. до имота – публична държавна собственост не достигат улични водоснабдителни и канализационни мрежи, към които да се изградят временните връзки. Липсата на обща разпределителна ВиК мрежа в непосредствена близост до имота е обстоятелство, което следва да се вземе предвид при одобряването на схемата по чл. 56 от ЗУТ и не е от компетентността на областния управител. От друга страна обаче този факт безспорно би създал пречки за нормалното функциониране на обектите, чийто оператор няма задължение да изгражда необходимата за захранването им техническа инфраструктура – публична общинска собственост.

Неясното посочване на местоположението на преместваемите обекти в тръжната документация, както и неосигуряването на достатъчно условия за правилното им функциониране, без това да доведе до замърсяване на водите на Черно море, се отразява съществено на договорните задължения на наемателя и е предпоставка за бъдещи спорове между страните по изпълнението на договора за наем.

Съгласно императивното изискване на чл. 13, ал. 2, т. 6 ППЗДС в заповедта за откриване на търга задължително следва да се посочат „други специфични условия“. Неточното определяне на местоположението на петната за разполагане на преместваемите обекти, предмет на търга, както и липсата на яснота относно начина на присъединяването им към общите мрежи на техническата инфраструктура, е съществено нарушение, водещо до невъзможност за провеждане на тръжната процедура. Поради това и съгласно становището на тръжната комисия, назначена със Заповед № РД-10-71/28.02.2023г., на основание чл. 13, ал. 3 във връзка с чл. 46 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост,

 З А П О В Я Д В А М:

 

ПРЕКРАТЯВАМ откритата със Заповед № РД-10-71/28.02.2023г. процедура по провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на част от имот – публична държавна собственост, представляваща 405 кв.м. от ПИ с идентификатор: 48619.505.367 по КККР на гр. Царево, кв. Василико, целият с площ от 5058 кв.м., актуван с АПДС № 7553/11.11.2015г.

Настоящата заповед да се обяви незабавно на таблото в Центъра за административно обслужване в сградата на Областна администрация Бургас и да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Бургас – www.bsregion.org, както и да се съобщи на Окръжна прокуратура Бургас.

Препис от заповедта да се изпрати на всички лица, подали документи за участие в тръжната процедура, по реда на чл. 61 АПК и да се съобщи на членовете на комисията за провеждане на търга, определени със Заповед № РД-10-71/ 28.02.2023 г.

Настоящата заповед подлежи на оспорване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаването й на участниците в процедурата по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

 

ПРОФ. Д. Н. МАРИЯ НЕЙКОВА (П)

Областен управител на област Бургас

 

 

       ат/ нж

 

Added : Monday, 20 March 2023 13:16 top back 1043