Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем

На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповед на Областен управител Бургас № РД-10-104/22.05.2014 г.,
 
                                         О Б Я В Я В А :

 

 

               1. Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на нежилищен имот – частна държавна собственост, представляващ Почивна база "Кокиче” - курортна, туристическа сграда с идентификатор 58356.502.176.12 - масивна сграда на три етажа, със застроена площ от 239 кв.м., ведно с 1/10 идеална част от обслужващи сгради, подробно описани в Акт за частна държавна собственост № 4697/14.03.2009 г., утвърден от Областен управител на област Бургас.

                Предназначението на обекта е за курортна, рекреационна дейност и до участие в търга се допускат само лица, имащи право да извършват търговска дейност.

Понастоящем имотът се държи от юридическо лице, спрямо което ще бъде открито производство по принудително изземване по реда на чл. 80 от ЗДС, в случай, че не бъде освободен доброволно.                                     

                Търгът ще се проведе на 26.06.2014 г. от 10.00 часа в малката зала на 2-ри етаж в сградата на Областна администрация Бургас, ул. ”Цар Петър” № 1.

                Първоначална наемна цена както следва: 1 870 лв. месечен наем без ДДС за активен сезон – от 1 юни до 30 септември и 160 лв. месечен наем без ДДС за неактивен сезон от 1 октомври до 31 май. Наемът се заплаща ежемесечно до 10 – то число в началото на всеки месец.

  Определеният за наемател внася гаранция за изпълнение на задълженията в размер на 1000 лв.

     2. Депозитът за участие в търга е в размер на 1000 лв., вносим по банкова сметка IBANBG60 UNCR 7630 3300 0002 70 BICUNCRBGSF на “Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 25.06.2014 г.

    3. Реда, начина, условията за провеждане на търга и необходимите документи – съобразно изискванията, посочени в утвърдените тръжни условия.

             4. Тръжна документация за обекта се закупува всеки работен ден срещу сумата от 100 лв., с включен ДДС, платени в касата на 4-ти етаж в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул. ”Цар Петър”, № 1, а документацията се получава в стая № 27, на 3-ти етаж.

             5. Документи за участие в търга се приемат всеки работен ден в деловодството в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул.” Цар Петър” № 1, ет. 1.

             6. Оглед на имота може да се извършва на място, след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка в администрацията до 25.06.2014 г.

             7. Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 17,30 часа на 25.06.2014 г.

  Тел. за контакти: 056 894 157 и 056 894 171

 

ЕВГЕНИ ВРАБЧЕВ                                                        

За Областен управител на област Бургас                                                        

Заповед за заместване № РД-10-102/21.05.2014 г.

от 21.05.2014 г. до 23.05.2014 г.   

 

 

Added : Monday, 26 May 2014 00:00 top back 2897 pdf