Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Провеждане на търг с явно наддаване

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС
  
 
    На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповед № РД-10-24/30.01.2014  г. на Областния управител на област Бургас
 
         О Б Я В Я В А :
 

 

              1. Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на жилищен имот – частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.612.263.1.17, с полезна площ от 41,20 кв.м., състоящ се от две стаи, баня – WC и коридор, ведно с прилежащо таванско помещение с площ от 13,78 кв.м., находящ се на адрес: гр. Бургас, ул. „Мара Гидик” № 21, ет. 3, актуван с АЧДС № 5204/29.11.2010 г., утвърден от Областен управител на област Бургас.

                 Предвид лошото техническо състояние на имота, наемателят следва да извърши ремонт, с който да приведе апартамента в състояние, годно за използването му по предназначение. Разходите за извършения ремонт са за сметка на наемателя.

                 Търгът ще се проведе на 05.03.2014 г., от 10.30 часа в малката зала на 2-ри етаж в сградата на Областна администрация Бургас, ул. ”Цар Петър” № 1.

                Първоначална наемна цена – 100 лв. месечен наем. Наемът се заплаща ежемесечно до 10 – то число на текущия месец.

  Определеният за наемател внася гаранция за изпълнение на задълженията в размер на 1 месечен наем по достигнатата на търга цена.

     2. Депозит за участие в търга – 200 лв., вносим по банкова сметка на Областна администрация – IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70, BIC UNCRBGSF на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 04.03.2014 г.

     Стъпка за наддаване в размер на 10,00 лв.

     3. Реда, начина, условията за провеждане на търга и необходимите документи – съобразно изискванията, посочени в утвърдените тръжни условия.

              4. Тръжна документация за обекта се закупува всеки работен ден срещу сумата от 100 лв., с включен ДДС, платени в касата на 4-ти етаж в сградата на Областна администрация гр. Бургас, ул. ”Цар Петър”, № 1, а документацията се получава в деловодството на 1- ви етаж, стая № 8.

              5. Документи за участие в търга се приемат всеки работен ден в деловодството в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул.” Цар Петър” № 1, ет. 1.

              6. Оглед на имота може да се извършва на място, след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка в администрацията до 04.03.2014 г.

              7. Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 17,30 часа на 04.03.2014 г.

               Тел. за контакти: 894-117 – Н. Новакова

                                            894-173 – Б. Желева

                           

 

 

ЕВГЕНИ ВРАБЧЕВ                                                        

За Областен управител на област Бургас

Заповед за заместване № РД-10-23/29.01.2014 г.                       

Added : Monday, 03 February 2014 00:00 top back 2802 pdf