Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Tърг с тайно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект със стопанско предназначение - кафе - сладкарница

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

  

 

На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповед на Областния управител Бургас № РД-10-190/09.09.2013 г.

 

О Б Я В Я В А :

 

           1. Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на самостоятелен обект – публична държавна собственост, със стопанско предназначение - кафе - сладкарница с полезна площ 197,19 кв. м., находящ се в сутеренния етаж на административната сграда на Областна администрация – Бургас на ул. ”Цар Петър” №1, гр.Бургас, област Бургас, построена в УПИ I, в кв. 4 по плана на ЦГЧ на гр.Бургас, с граници на УПИ: север – ул. ”Милин камък”; юг – ул. “Цар Крум”; изток – ул. “Г. Кондолов”; запад – ул. “Цар Петър”, актуван с Aкт  за публична държавна собственост №3154/04.08.1998 г.

            Предназначението на обекта е за търговска дейност с предназначение за хранене и развлечения,  функционирал по-рано като кафе – сладкарница идо участие в търга се допускат само лица, имащи право да извършват търговска дейност.

            Търгът ще се проведе на 15.11.2013 г., от 10.00 часа в малката зала на 2-ри етаж в сградата на Областна администрация Бургас, ул. ”Цар Петър” № 1.

            Първоначална наемна цена – 1310 лв. месечен наем без ДДС. Достигнатата наемна цена се заплаща на до 10 – то число в началото на всеки месец.  

Определеният за наемател при сключването на договора внася гаранция за изпълнение на задълженията в размер на две достигнати наемни месечни вноски, с включен ДДС.

            2. Депозит за участие - 1000 лв.по банкова сметка IBANBG60 UNCR 7630 3300 0002 70 BICUNCRBGSF на “Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 14.11.2013 г.

            3. Реда, начина, условията за провеждане на търга и необходимите документи – съобразно изискванията, посочени в утвърдените тръжни условия.

            4. Тръжна документация за обекта се закупува всеки работен ден срещу сумата от 100 лв., с включен ДДС, платени в касата на 4-ти етаж в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул. ”Цар Петър”, № 1, а документацията се получава в деловодството на 1- ви етаж, стая № 8.

            5. Документи за участие в търга се приемат всеки работен ден в деловодството в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул.” Цар Петър” № 1, ет. 1.

            6. Оглед на имота може да се извършва на място, след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка в администрацията до 14.11.2013 г.

            7. Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 17,30 часа на 14.11.2013 г.

            8. Тел. за контакти: 894-113 и 894 173.

 

 

                                                          

ПАВЕЛ МАРИНОВ                                                

Областен управител на област Бургас

 

Added : Wednesday, 11 September 2013 00:00 top back 2294 pdf