Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот в с. Деветак, община Карнобат

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

    На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповед на Областен управител Бургас № РД-10-33/12.02.2013г.

 О Б Я В Я В А :

  1. Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОземлен ИМОТ ХVІІ, 900/деветстотин/кв. м., в кв.21, с площ от с. Деветак, община  Карнобат,  с Акт за частна държавна собственост № 6185/06.08.2012г.на Областен Управител, в имота има построени сгради на 3-ти лица.

 Начална цена 4285 лева, без включен ДДС.

Депозит 100 лева, по банкова сметка IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70 BIC UNCR BGSF на “Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 20.03.2013г.

  Търгът ще се проведе на 21.03.2013г., 10.30 часа, в малката зала на 2-ри етаж в сградата на Областна администрация Бургас, ул. ”Цар Петър” № 1.     

            2. Реда, начина, условията за провеждане на търга и необходимите документи – съобразно изискванията, посочени в утвърдените тръжни условия.
            3. Тръжна документация се закупува всеки работен ден срещу сумата от 100 лв., с включен ДДС, платени в касата на 4-ти етаж в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул. ”Цар Петър”, № 1, а документацията се получава в деловодството на 1- ви етаж, стая № 8.
            4. Документи за участие в търга се приемат всеки работен ден в деловодството в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул.” Цар Петър” № 1, ет. 1.
  5. Оглед на имота може да се извършва на място, след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка в администрацията до 20.03.2013г.
   6. Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 17,30 часа на 20.03.2013г.

  Тел. за контакти: 894-113 – С. Димитрова

                                894-139 – М. Стоянова -Николова

  

Константин Гребенаров 

Областен управител на Област Бургас

 

 

 

мн/

Added : Wednesday, 13 February 2013 00:00 top back 2850 pdf