Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

На основание чл.64, ал.1 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл.3, чл.4, ал.1, чл.6 и следващите от Наредба № 7 от 14 ноември 1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост и Заповед № РД-10-25/06.02.2013 г. на Областен управител на област Бургас,

 

О Б Я В Я В А

 

Търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи- частна държавна собственост, представляващи 2 000 кг. отпадъчен материал - дървени отпадъци, подпалки, плоскости и други подобни, находящ се в поземлен имот с идентификатор №58356.502.174 по КККР на гр. Приморско, местност «Кокиче», съгласно АДС №2328/11.09.2001г.

 

Начална тръжна цена -0,12 лв. / кг.

 

Определям депозит за участие в размер на 10% от началната тръжна цена за материала, в размер на 24 (двадесет и четири) лв., вносим по сметка на Областна администрация Бургас № BG 60 UNCR 7630 3300 0002 70, BIC UNCR BGSF, на „Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас, до 21.02.2012г., включително.

 

Кандидат – купувачите могат да подават оферти за участие в търга само за цялото количество отпадъчен материал.

 

Оглед на вещите може да бъде извършен срещу удостоверение за право на оглед всеки работен ден от 14.02.2013г. до 21.02.2013г. от 09.00 до 17.30 часа след закупуване на тръжна документация и след предварителна уговорка на тел. 056 894-112 с г-н Валери Георгиев.

 

Оферти могат да се подават всеки работен ден от 09.00 до 17.30 часа в Центъра за административно обслужване гр. Бургас, ул.”Цар Петър” №1 от 14.02.2013г. до 21.02.2013г., включително.

 

Тръжна документация се закупува всеки работен ден от 14.02.2013г. до 21.02.2013г. от 09.00 до 17.30 часа в сградата на Областна администрация Бургас, ул.”Цар Петър” №1, ет.4, стая №38 срещу 20 лева, а документацията се получава от стая №34 на етаж 4.

 

Краен срок за закупуване на тръжна документация, извършване на оглед, за внасяне на депозит за участие и приемане на оферти е до 17,30 часа на 21.02.2013г.

 

За допълнителна информация, лицата могат да се обръщат към Мария Динева на тел. 056/894-162 и към Милена Кирова на тел. 056/894-175.

 

КОНСТАНТИН ГРЕБЕНАРОВ

Областен управител на област Бургас

Added : Wednesday, 06 February 2013 00:00 top back 2894 pdf