Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Продажба на имот

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 На основание чл. 44,  ал. 1 и чл. 42, ал.1 от ППЗДС, във връзка с чл. 49, ал. 1 от ЗДС и Заповед № РД-10-240/01.11.2012 г. на Областния управител на област Бургас,

О Б Я В Я В А :

Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна държавна собственост, представляващ 4/6 идеални части от масивна многофамилна жилищна сграда на два етажа с идентификатор 07079.611.174.1, цялата застроена на 118 кв. м., архитектурен анасамбъл - паметник на културата, както и цялата масивна многофамилна жилищна сграда на два етажа с идентификатор 07079.611.174.4 със застроена площ 32 кв. м. по КККР на гр.Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на ИД на АГКК и изменени със Заповед № КД-14-02-302/23.02.2010 г. на началника на СГКК - Бургас, заедно с правото на собственост върху 4/6 идеални части, равняващи се на 188 кв. м. от ПИ с идентификатор 07079.611.174 целия с площ от 282 кв.м., с трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване – ниско застрояване - до 10 м., (със стар идентификатор УПИ XI-1786 в кв. 58 по ПУП), с адрес: ул. “Славянска” №45, гр. Бургас, област Бургас, при съседи на ПИ: имоти № № 07079.611.175, 07079.611.179, 07079.611.173, 07079.611.269, 07079.611.172, актуван с АЧДС №4911/23.04.2010 г. на Областен управител.

Първоначална тръжна цена - 185 970/сто осемдесет и пет хиляди деветстотин и седемдесет/ лева без ДДС, от които:

2.1.1. за 4/6 ид. ч. от сграда с идентификатор 07079.611.174.1 на 2 етажа – 72 060 лева, без ДДС;

2.1.2 за сграда с идентификатор 07079.611.174.4 – 29 310 лв. без ДДС;

2.1.3. за 4/6 ид. ч. от ПИ  с идентификатор 07079.611.174 – 84 600 лв, без включен ДДС;

Класирането се извършва по общата цена, а посочването на нейните компоненти се прави с оглед режима на съсобственост за сграда 07079.611.174.1 и земята.

Депозит за участие в търга – 10 000 /десет хиляди/ лева.

Added : Friday, 02 November 2012 00:00 top back 2655 pdf