Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Продажба на имот по КККР на с. Емона

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповеди на Областен управител Бургас: № РД-10-159/26.07.2012 г.; № РД-10-160/26.07.2012 г.и № РД-10-161/26.07.2012 г.

 О Б Я В Я В А :

Провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на имоти – частна държавна собственост, както следва:

1. На 03.09.2012г. от 10,30 часа за поземлен имот с идентификатор 27454.501.382 по КККР на с. Емона, с площ от 577 кв. м., с трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, с адрес: област Бургас, община Несебър, с.Емона, с АЧДС № 6027/02.05.2012 г., с начална цена 25 000 лева, без включен ДДС. Депозит 300 лева.

2. На 03.09.2012г. от 11 часа за поземлен имот с идентификатор 27454.501.21 по КККР на с. Емона, с площ от 631 кв. м., с трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, с адрес: област Бургас, община Несебър, с.Емона, с АЧДС № 6025/27.04.2012 г., с начална цена 26 700 без включен ДДС. Депозит 350 лева.

3. На 03.09.2012г. от 11,30 часа за поземлен имот с идентификатор 27454.501.30 по КККР на с. Емона,  с площ 459 кв. м., с трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, с адрес: област Бургас, община Несебър, с. Емона, с АЧДС № 6026/27.04.2012 г., с начална цена 20 100 лева без включен ДДС. Депозит 250  лева.

Added : Thursday, 26 July 2012 00:00 top back 2512 pdf