Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Продажба на апартамент

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповед на Областен управител Бургас  № РД-10-59/13.03.2012 г.;

О Б Я В Я В А :

 Търг с тайно наддаване за продажба на апартамент с идентификатор 07079.612.301.1.2 по КККР на гр. Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на ИД на АГКК, със застроена площ 87,84 кв.м., с предназначение за жилище, състоящ се  от дневна, две спални, кухня, баня и тоалетна и коридор, ведно с избено помещение с площ 9,12 кв.м., както и съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху ПИ 07079.612.301, с административен адрес: гр. Бургас, ул. ”Вола” № 1, ет. 2, актуван с АЧДС № 5817/2012 г. на Областен Управител - Бургас

Първоначална тръжна цена – 93 884 лв. Сделката е освободена от ДДС.

Added : Thursday, 15 March 2012 00:00 top back 2289 pdf