Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Продажба на движими вещи

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

На основание чл.64, ал.1 от Закона за държавната собственост, чл. 69, ал.1, във връзка с чл.3, чл.4, ал.1, чл.18, чл.20 от Наредба № 7 от 14 ноември 1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост и Заповед № РД-10-290/23.12.2011 г. на Областен управител на област Бургас,

О Б Я В Я В А

 

Търг с явно наддаване за продажба на движими вещи- частна държавна собственост, представляващи 30 000 (тридесет хиляди) кг отпадъчeн метал – желязо, ламарина, винкели, ограда, портали и др. подобни (скраб).
Начална тръжна цена -0,35 лв. / кг.  
Търгът да се проведе на 10.01.2012г. от 10.00 часа в малката зала на етаж -2 ри в Областна администрация Бургас на ул. „Цар Петър” № 1, гр. Бургас.
Определям депозит за участие в размер на 10% от началната тръжна цена за скраба, в размер на 1 050 (хиляда и петдесет) лв., вносим по сметка на Областна администрация Бургас   № BG 60 UNCR 7630 3300 0002 70, BIC UNCR BGSF, на „Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас, до 06.01.2012г., включително.
Кандидат – купувачите могат да подават заявление за участие в търга и участват в наддаването, само за цялото количество отпадъчен метал.
Оглед на вещите може да бъде извършен срещу удостоверение за право на оглед всеки работен ден от 27.12.2011г. до 06.01.2012г. от 09.00 до 17.30 часа след закупуване на тръжна документация и след предварителна уговорка на тел. 056 894-112 с г-н Валери Георгиев.

Added : Tuesday, 27 December 2011 00:00 top back 2804 pdf