Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи- частна държавна собственост

На основание чл.64, ал.1 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл.3, чл.4, ал.1, чл.6  и следващите от Наредба № 7 от 14 ноември 1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост и Заповед № РД-10-220/03.10.2014 г. на Областен управител на област Бургас,

 

О Б Я В ЯВ А

 

 Търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи- частна държавна собственост, представляващи 188,19 тона отпаден метал от морски кораб „Компидолио”, разбит на 50- 100 метра от нос Акин, местността Малаците, с пръснати останки в периметър 100-150 метра на дълбочина между 5 и 11 метра, с координати N42.26.684 Е27.39.123.
Начална тръжна цена -16,45 лв./тон.
Определям депозит за участие в размер на 10% от началната тръжна цена за метала, в размер на 309.45 (триста и девет лева и четиридесет и пет стотинки), вносим по сметка на Областната адмистрация Бургас сметка:IBAN:BG 60 UNCR 7630 3300 0002 70, BIC UNCR BGSF в Уникредит Булбанк АД, клон Бургас. Депозитът се внася до 20.10.2014г. включително.
 Кандидат – купувачите могат да подават оферти за участие в търга само за цялото количество отпадъчен материал. Разходите по изваждането на имуществото от морското дъно са за сметка на купувача. 
 Предвид местонахождението на вещите и невъзможността да бъдат изложени за оглед,  преди подаване на офертите, кандидатите следва да се запознаят със следните технически характеристики: вещите са 5 различни къса метал, силно обрасли с миди, рапани, водорасли и други морски обитатели, силно окопани в морското дъно, находящи се на 50- 100 метра от нос Акин, местността Малаците, в периметър 100-150 метра на дълбочина между 5 и 11 метра, с координати N42.26.684 Е27.39.123.
Оферти могат да се подават всеки работен ден от 09.00 до 17.30 часа в  Центъра за административно обслужване гр. Бургас, ул.”Цар Петър” №1 от 13.10.2014г. до 20.10.2014г., включително.
Тръжна документация се закупува всеки работен ден от 13.10.2014г. до 20.10.2014г. от 09.00 до 17.30 часа в сградата на Областна администрация Бургас, ул.”Цар Петър” №1, ет.4, стая №38 срещу 20 лева, а документацията се получава от стая №35 на етаж 4.
Краен срок за  закупуване на тръжна документация, за внасяне на депозит за участие и приемане на оферти е до 17,30 часа на 20.10.2014г.
За допълнителна информация, лицата могат да се обръщат към Мария Динева на тел. 056/894-124 и към Милена Кирова на тел. 056/894-175.

 

 

 

ПАВЕЛ МАРИНОВ /п/

Областен управител на област Бургас

Added : Friday, 03 October 2014 00:00 top back 2761 pdf