Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Търгове с явно наддаване за продажба на имоти - частна държавна собственост

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

   

На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС, във връзка със Заповеди на Областен управител на област Бургас: № РД-10-147/10.07.2014 г.; № РД-10-148/10.07.2014 г.; № РД-10-149/10.07.2014 г.

 

 О Б Я В Я В А :

  

1. Търгове с явно наддаване за продажба на имоти - частна държавна собственост, както следва:

 

1.1. Търг с явно наддаване за продажба на имот - частна държавна собственост, представляващ апартамент, с адрес: гр.Обзор , ул. "Славянска" 7, бл.1, вх. Б, ет. 2, ап. десен - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 53045.504.20.1.7 по КККР на гр. Обзор, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива: 1, с площ от 70,37 кв.м. Прилежащи части: 7,78 кв.м.ид.ч. от общите части на сградата и  Слад № 10, с площ от 6,13 кв.м. от сграда с идентификатор 53045.504.18.1, актуван с АЧДС № 7212/31.05.2014 г.

Понастоящем имота се ползва от наемател, чийто договор ще бъде прекратен след продажба на имота,  спрямо който ще бъде открито производство по принудително изземване по реда на чл. 80 от ЗДС, в случай че не бъде освободен доброволно.

Начална тръжна цена – 28 600 лв.

Депозит 800 лв., по банкова сметка IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70 BIC UNCR BGSF на “Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 18.08.2014 г.

Стъпка за наддаване в размер на 300,00 лв.

Търгът ще се проведе на 19.08.2014 г., 10.30 часа, в малката зала на 2-ри етаж в сградата на Областна администрация Бургас, ул. ”Цар Петър” № 1.

1.2. Търг с явно наддаване за продажба на имот - частна държавна собственост, представляващ апартамент, с адрес: гр.Обзор , ул. "Славянска" 9, бл.2, ет. 2, ап. десен- Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 53045.504.19.1.3 по КККР на гр. Обзор, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива: 1, с площ от 65,73 кв.м. Прилежащи части: 7,17 кв.м.ид.ч. от общите части на сградата и  Слад № 8, с площ от 6,13 кв.м. от сграда с идентификатор 53045.504.18.1, актуван с АЧДС № 7213/31.05.2014 г.

Понастоящем имота се ползва от наемател, чийто договор ще бъде прекратен след продажба на имота,  спрямо който ще бъде открито производство по принудително изземване по реда на чл. 80 от ЗДС, в случай че не бъде освободен доброволно.

Начална тръжна цена – 25 900 лв.

Депозит 800 лв., по банкова сметка IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70 BIC UNCR BGSF на “Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 18.08.2014 г.

Стъпка за наддаване в размер на 300,00 лв.

Търгът ще се проведе на 19.08.2014 г., 11.00 часа, в малката зала на 2-ри етаж в сградата на Областна администрация Бургас, ул. ”Цар Петър” № 1.

1.3. Търг с явно наддаване за продажба на имот - частна държавна собственост, представляващ апартамент, с адрес: гр.Обзор , ул. "Славянска" 7, бл.1, вх. Б, ет. 2, ап. ляв - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 53045.504.20.1.8 по КККР на гр. Обзор, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива: 1, с площ от 50,71 кв.м. Прилежащи части: 5,72 кв.м.ид.ч. от общите части на сградата и  Слад № 5, с площ от 6,13 кв.м. от сграда с идентификатор 53045.504.18.1, актуван с АЧДС № 7211/31.05.2014 г.

Понастоящем имота се ползва от държател, спрямо който ще бъде открито производство по принудително изземване по реда на чл. 80 от ЗДС, в случай че не бъде освободен доброволно.

Начална тръжна цена – 20 800 лв.

Депозит 800 лв., по банкова сметка IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70 BIC UNCR BGSF на “Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 18.08.2014 г.

Стъпка за наддаване в размер на 300,00 лв.

Търгът ще се проведе на 19.08.2014 г., 11.30 часа, в малката зала на 2-ри етаж в сградата на Областна администрация Бургас, ул. ”Цар Петър” № 1.

 

          2. Реда, начина, условията за провеждане на търговете и необходимите документи – съобразно изискванията, посочени в утвърдените тръжни условия.

           3. Тръжна документация се закупува всеки работен ден срещу сумата от 100 лв., с включен ДДС, платени в касата на 4-ти етаж в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул. ”Цар Петър”, № 1, а документацията се получава в стая № 27, ет. 3.

           4. Документи за участие в търговете се приемат всеки работен ден в деловодството в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул.” Цар Петър” № 1, ет. 1.

  5. Оглед на имотите може да се извършва на място, след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка в администрацията до 18.08.2014 г.

  6. Краен срок за подаване на документи за участие в търговете – 17,30 часа на 18.08.2014 г.

  Тел. за контакти: 056 / 894-152 – Р. Ескидарова

                                 056 /894-173 – Б. Желева

 

 

 

  

 ПАВЕЛ МАРИНОВ

Областен управител на област Бургас

Added : Monday, 14 July 2014 00:00 top back 2769