Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

  

 

   

На основание чл. 44, ал. 2 ЗДС във вр. с чл. 44, ал. 1 от ППЗДС, Заповед на Областен управител на област Бургас № РД-10-69/28.03.2014г.

 

О Б Я В Я В А :

 

 

  1. Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна държавна собственост, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 45 (четиридесет и пет) с площ от 1383 кв.м. (хиляда триста осемдесет и три) по неодобрения кадастрален план на с. Ясеново, общ. Руен, за който е съставен АДС № 7040/02.12.2013 г. Граници на имота: изток -  ПИ № 46, запад – улица, север – улица, юг – улица. Местонахождението на имота е в с. Ясеново, Община Руен.
  2. Първоначална тръжна цена 5600 /пет хиляди и шестстотин / лева без включен ДДС. Към продажната цена ще се начислява ДДС при условията на чл. 45, ал. 7 от ЗДДС.
  3. Депозит 560 (петстотин и шестдесет) лева по банкова сметка IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70 BIC UNCR BGSF на “Булбанк” АД клон Бургас в срок до 07.05.2014 г.
  4. Търгът ще се проведе на 08.05.2014 г. от 10.30 часа в малката зала на 2-ри етаж в сградата на Областна администрация Бургас ул. ”Цар Петър” № 1.     
  5. Реда, начина, условията за провеждане на търга и необходимите документи – съобразно изискванията, посочени в утвърдените тръжни условия.
  6. Тръжна документация се закупува всеки работен ден срещу сумата от 100 лв. с включен ДДС, платени в касата на 4-ти етаж в сградата на Областна администрация гр.Бургас ул. ”Цар Петър” № 1, а документацията се получава в стая № 5 на 1-ви етаж - мл. експерт Никола Дойчев.
  7. Документи за участие в търга се приемат всеки работен ден в деловодството в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул.”Цар Петър” № 1, ет. 1.
  8. Оглед на имота може да се извършва на място, след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка в администрацията до 07.05.2014 г.
  9. Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 17,30 часа на 07.05.2014 г.

Тел. за контакти: 894-117 – Нейка Новакова 894-171 – Никола Дойчев

         ПАВЕЛ МАРИНОВ
        Областен управител на област Бургас

Added : Wednesday, 02 April 2014 00:00 top back 2953 pdf