Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Провеждане на търг с тайно наддаване

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС 
  
На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС, във връзка със Заповед на Областен управител на област Бургас № РД-10-28/06.02.2014г.
 
О Б Я В Я В А :
 

 

1. Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна държавна собственост, представляващ НЕУРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ пл. №220 (планоснимачен номер двеста и  двадесет) с площ от 4302квм. (четири хиляди триста и два квадратни метра), по неодобрения кадастрален план на с. Соколец, общ. Руен, за който е съставен АЧДС № 6932/27.09.2013 г.
 Начална цена 15694,00 лв, без включен ДДС. Към продажната цена няма да се начислява ДДС, съгласно разпоредбата на чл. 45, ал.1 ЗДДС.
Депозит 1000 лева, по банкова сметка IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70, BIC: UNCR BGSF на “Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 10.03.2014г.
Търгът ще се проведе на 11.03.2014г. 10.00 часа, в малката зала на 2-ри етаж в сградата на Областна администрация Бургас, ул. ”Цар Петър” № 1.     
2. Редът, начинът, условията за провеждане на търга и необходимите документи – съобразно изискванията, посочени в утвърдените тръжни условия.
3. Тръжна документация се закупува всеки работен ден срещу сумата от 100 лв., с включен ДДС, платени в касата на 4-ти етаж в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул. ”Цар Петър”, № 1, а документацията се получава в деловодството на 1- ви етаж, стая № 8.
4. Документи за участие в търга се приемат всеки работен ден в деловодството в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул.” Цар Петър” № 1, ет. 1.
5. Оглед на имота може да се извършва на място, след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка в администрацията до 10.03.2014г.
6. Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 17,30 часа на 10.03.2014г.
  Тел. за контакти: 894-171 – Никола Дойчев                                  

  

 

 

      ПАВЕЛ МАРИНОВ                                                         

     Областен управител на област Бургас

 

 

нд/

 

Added : Friday, 07 February 2014 00:00 top back 2381 pdf