Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна държавна собственост

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

  

 

   

На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС, във връзка със Заповед на Областен управител на област Бургас № РД-10-133/09.07.2013г.

 

О Б Я В Я В А :

 

 

1. Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна държавна собственост, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I – 352, кв. 45, с площ от 1,011 дка., по плана на с. Загорци, ведно с построената в него постройка, с площ от 32 кв.м., за който е съставен АДС № 25/01.11.1988 г.
 Начална цена 4 960 лева, без включен ДДС.
Депозит 300 лева, по банкова сметка IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70 BIC UNCR BGSF на “Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 13.08.2013 г.
  Търгът ще се проведе на 14.08.2013 г., 10.30 часа, в малката зала на 2-ри етаж в сградата на Областна администрация Бургас, ул. ”Цар Петър” № 1.     
            2. Реда, начина, условията за провеждане на търга и необходимите документи – съобразно изискванията, посочени в утвърдените тръжни условия.
           3. Тръжна документация се закупува всеки работен ден срещу сумата от 100 лв., с включен ДДС, платени в касата на 4-ти етаж в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул. ”Цар Петър”, № 1, а документацията се получава в деловодството на 1- ви етаж, стая № 8.
           4. Документи за участие в търга се приемат всеки работен ден в деловодството в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул.” Цар Петър” № 1, ет. 1.
  5. Оглед на имота може да се извършва на място, след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка в администрацията до 13.08.2013 г.
  6. Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 17,30 часа на 13.08.2013 г.
  Тел. за контакти: 894-113 – С. Димитрова
                                894-173 – Б. Желева

 

 

 

 

 

  ПАВЕЛ МАРИНОВ                                                         

  Областен управител на област Бургас

Added : Friday, 12 July 2013 00:00 top back 2930 pdf