Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Предстоящи дейности по съвместния проект на Областна администрация Стара Загора и Областна администрация Бургас „Партньорството – гаранция за успех в доброто управление”, финансиран по ОПАК

EU

Пета работна среща на екипа по проекта се проведе на 16.02.2013г. в сградата на Областна администрация Стара Загора. На срещата беше отчетено, че екипът по проекта вече е приключил по-голяма част от подготовката, необходима за стартиране на основните дейности по проекта. Създадена е организация за изпълнение на проекта - дефинирани са начините за комуникация, извършени са промени в графика, подготвят се и се провеждат тръжните процедури.

През следващите месеци предстои стартирането на голяма част от основните дейности по проекта.

В Стара Загора предстои провеждането на партньорска среща. В срещата ще участват екипът по проекта, експерти от областни администрации Стара Загора и Бургас и представителите на испанските партньорски администрации от области Бадахос и Касерес.

Представители на българските партньори ще посетят Испания с цел запознаване на място с добрите практики и опит в сферата на доброто управление. На работно посещение в България, испанските партньори ще имат възможността да участват в смесени групи, да се потопят в работната среда на партньорската администрация, да споделят ценен собствен опит, да споделят знания, методи и подходи за формиране на ефективен и работещ механизъм за добро управление. По време на посещението си в България испанските партньори ще участват в дискусия на тема: „Възможности и участие в мрежи за сътрудничество на регионални европейски власти”, към която българските администрации проявяват значителен интерес. Дискусията ще бъде с продължителност 2 дни, за около 35 души от целевите групи – областните администрации, представители на гражданското общество и бизнеса от Югоизточен район.

За постигане целите на проекта са предвидени и дейности, изпълнението на които завършва с представянето на конкретни продукти: Наръчник с конкретни практики за добро управление на областно ниво, Комуникационна стратегия и Ръководство за работа и комуникация с гражданите и бизнеса.


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Added : Saturday, 16 February 2013 00:00 top back 3399 pdf