Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Областна администрация Бургас ще участва в изпълнението на проект „Партньорството – гаранция за успех в доброто управление”.

Областна администрация Стара Загора е бенефициент по договора 10-16-24/ 11.06.2012 г. Общата сума на проекта, финансиран безвъзмездно по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, е в размер на 375 572, 84 лева. Продължителността на проекта е 18 месеца и ще завърши през м. декември на 2013 година. Партньори на Областна администрация Стара Загора в проект „Партньорството – гаранция за успех в доброто управление” освен Областна администрация Бургас са и две области от Испания – Касерес и Бадахос. 

Със заповед № РД – 09 -332/ 16.07.2012 г. областният управител Недялко Недялков определи екип за управление по проекта за област Стара Загора.

Ръководител на проекта е Юлка Димитрова – директор дирекция АКРРДС, координатор Станимира Димова – главен експерт „Връзки с обществеността”, счетоводител по проекта Анелия Динкова – старши счетоводител, дирекция АПОФУС и технически сътрудник Венета Хаджийска – младши експерт РРУП в Областна администрация Стара Загора. Координатор по проект „Партньорството – гаранция за успех в доброто управление” от Областна администрация Бургас е Марина Дичева.


Общата цел на проект „Партньорството – гаранция за успех в доброто управление” е подобряване капацитета на държавната администрация на областно ниво чрез създаване на партньорство и сътрудничество между областни администрации от България /област Стара Загора и Бургас/ и Испания /област Касерес и Бадахос/, използвайки опита и добрите практики на испанския партньор в областта на доброто управление.

 

Първата среща на екипа по проекта се проведе в сградата на областна администрация Стара Загора на 10.10.2012г. Срещата протече при следния дневен ред:

  1. Подробно запознаване и обсъждане с описанието, обосновката и очакваните резултати по дейности на проекта.

  2. Актуализация на графика на дейностните, определяне на отговорните членове от екипа и прецизиране на техните задължения.

  3. Поставяне на задачи и срокове за изпълнение по дейност 1 на Проекта

  4. Уточняване на начина на комуникация и обмен.

 

  1. Подготовка на организация и провеждане на партньорска среща- По време на срещата бяха обсъдени възможностите за провеждане на първата партньорска среща с испанските партньори, съобразно актуализирания график за провеждане на дейностите по проекта.

 

  1. Разглеждане и одобряване на писма – покани за тръжна процедура за директно възлагане по чл.14, ал. 5, т. 2 от ЗОП.

 

 


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Added : Monday, 11 June 2012 00:00 top back 2182 pdf