Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Програма „Старт на кариерата” за 2012 г.

Стартира процедурата за кандидатстване
по Програма „Старт на кариерата” за 2012 г.

Кандидатите за участие в Програма „Старт на кариерата” през 2012 г. трябва да отговарят на следните изисквания:

1. Критерии за кандидатстване

А. Минимални изисквания за достъп на кандидатите за участие в подбора:

► Да са младежи до 29 ненавършени години до 17.08.2012 г., включително;

► Да притежават висше образование, съответстващо на необходимото, посочено от работодателя за заемане на конкретното работно място;

► Да бъдат регистрирани в дирекциите „Бюро по труда” като безработни, заети или учащи, с изключение на учащи в редовна форма на обучение;

► Да не притежават трудов стаж по придобитата от висшето образование специалност.

Забележка:
В случай, че кандидатите не отговарят на посочените изисквания, същите не се допускат до участие в подбора.

Б. Документи, които лицата задължително следва да представят в дирекции “Бюро по труда” в срок до 17.08.2012 г. при кандидатстване, с оглед допускане до участие в подбор:

► Заявление за включване в програмата с посочване на ведомствата, за които кандидатстват и работните места, по образец, публикуван на интернет-страницата на АЗ;

► Автобиография ( Европас формат ) http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/EuropassCV/CVTemplate.csp ( с посочване на настоящ адрес и телефон за връзка, образование, компютърна грамотност, степен на владеене на чужд(и) език(езици );

► Документ за завършено висше образование ( копие от диплома или един от следните документи: уверение или академична справка, издадени от съответното висше училище ). Кандидатите, завършили висше образование в чуждестранни висши училища, следва да представят удостоверение за признаване на придобитото висше образование и писмо за средния успех от обучението от Националния център за информация и документация към Министерство на образованието, младежта и науката.

► Документ за правоспособност ( ако работодателят е поставил такова изискване при обявяване на работното място ).

Added : Thursday, 02 August 2012 00:00 top back 2024 pdf