Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Областна администрация стартира нов проект по ОПАК

Областна администрация стартира нов проект по ОПАК            Областна администрация Бургас започва работа по втори проект изпълняван  по Оперативна  програма „Административен капацитет“. Информация за него бе представена днес по време на встъпителна конференция в присъствието на екипа по управ
ление на проекта, заместник областния управител Евгени Врабчев и служители на администрацията.
            „По- компетентни и мотивирани служители в областна администрация Бургас“ е наименованието на проекта, който има за цел да надгради вече постигнатите резултати от приключилите обучения по първото спечелено финансиране. Общата стойност на договора за безвъзмездна финансова помощ е 72 380 лева, а срокът за изпълнение девет месеца.
Успешното изпълнение на проектните дейности ще допринесе за подобряване на специфичните умения и компетенции на служителите и ще доведе до укрепване на административния капацитет. С проекта ще се осигури възможност на 45 служители  от областната администрация в Бургас да преминат обучения по различни теми, съобразени с техните професионални задължения. Заложено е и обучение на тема „Ефективно изпълнение на Областната стратегия за развитие на област Бургас 2014-2020". Без откъсване от работното си място чуждоезикови обучения ще преминат 27 служители, като част от тях продължават надграждащо след  вече преминати 120 учебни часа.
Проектът “По-компетентни и мотивирани служители в Областна администрация Бургас” се осъществява по ОП „Административен капацитет”, Приоритетна ос II “Управление на човешките ресурси“, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
 

Added : Thursday, 24 July 2014 00:00 top back 2090 pdf