Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns

 







Областна администрация -Бургас с компетентни, ефективни и мотивирани за работа служители, след реализацията на едноименен европейски проект

Областна администрация -Бургас с компетентни, ефективни и мотивирани за работа служители, след реализацията на едноименен европейски проект

На 30.06. 2014 г. в сградата  на областната администрация се проведе заключителна конференция, на която в присъствие на служителите и представители на обществеността  бяха представени  постигнатите отлични резултати от приключващия  проект „Компетентни, ефективни и мотивирани за работа служители в Областна администрация - Бургас”, който се реализира съгласно договор ЦА 12-22-8 от 19.07.2013 г. и се провежда под ръководството на главния секретар на Областна администрация-Бургас г-жа Севим Неджатиева.

Проектът  е възможен благодарение на финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, която се съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Общата стойност на инвестираните в проекта средства е в размер на 81 660 лв. като чрез тяхното правилно изразходване се цели да се повиши квалификацията на служителите от Областна администрация -Бургас в полето на тяхната непосредствена компетентност и индивидуален потенциал.  Наред с това бе постигната и друга не по-малко значима цел на проекта, а именно чрез него да се повиши общата ефективност от работата на администрацията, като се подобрят мотивацията и уменията на служителите да работят в екип, както и да се генерират способи за развитие на техните социални умения. Общо 51 служители от Областна администрация - Бургас участвуваха в различни специализирани обучения, предвидени съгласно заложените цели на проекта.

Осъществените дейности по него са в широк спектър- оперативно управление, отчетност и провеждане на тръжни процедури; идентификация и актуализация на заявени от служителите специализирани обучения, съгласно цялостна програма за обучения  за професионално развитие в Института за публична администрация в София, а също и извън неговия каталог за обучения на служители в страната. Сред други реализирани дейности по проекта са организиране и провеждане на чуждоезикови обучения, както и създаване на база данни в страница за електронен обмен на Областна администрация - Бургас с материали и казуси от проведени обучения.

Особен интерес сред служителите на Областна администрация предизвика проведеното в началото на юни изнесено в град Ловеч мотивационно обучение на колектива. Реализирането на проекта способства безспорно за придобиване на допълнителен опит сред отделните служители. Подобрена бе също координацията между отделите в резултат на проведените обучения и се повиши компетентността на техните експерти, което създава възможност за по-нататъшно професионално развитие и израстване на всички служители от Областна администрация -Бургас.

 

Added : Monday, 30 June 2014 00:00 top back 1970 pdf