Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
За по-тиха и по-спокойна жизнена среда през туристическия сезон

Във връзка с наближаването на активния туристически сезон, както и с намерението на  жителите от общините в Бургаска област и на туристите да се предложи комфортна и спокойна почивка и с оглед разпоредбите на Закона за защита от шума в околната среда, Наредба №6 от 26.06.2006г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението и действащите на територията на общините наредби за опазване на обществения ред Областния управител на област Бургас Павел Маринов разпореди кметовете на общините да предприемат съгласно закона следните действия.

Съобразно чл. 16 а от Закона за защита от шума в околната среда кметовете на общините от областта да не се допускат работа и зареждане на обекти за производство, съхраняване и търговия, разположени в многофамилни жилищни сгради, за времето между 23, 00 и 7,00 ч., както и озвучаването на открити площи на заведения за хранене и развлечения, разположени в жилищни зони и курорти, за времето между 23,00 и 7,00 ч.

По силата на чл. 22 от Закона за защита от шума в околната среда  кметовете на общини или упълномощени от тях длъжностни лица упражняват контрол за спазване на правилата и нормите за изпълнение на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителство, упражняват контрол за спазване изискванията на този закон в тихите зони и урбанизираните територии и упражняват контрол за спазване изискванията на чл. 16а. При необходимост от извършване на измерване на нивото на шума контролът се осъществява съвместно с регионалните органи на Министерството на здравеопазването.

С оглед на предстоящия туристически сезон - лято 2014, следва стриктно да се контролира спазването на показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието при всякаква дейност на територията на общината, която представлява източник на шум. При установяване на показатели над нормативно установените и допустими предели на нарушителите да бъдат налагани предвидените за това административни наказания и принудителни административни мерки, се казва в разпоредбите на областния управител.

 

Added : Thursday, 24 April 2014 00:00 top back 1879 pdf