Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Проведено съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югоизточен район ЮИР

Проведено съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югоизточен район ЮИР
На 12 декември от 10.00 ч. в залата на Областна администрация Бургас се проведе  съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на  Югоизточен район под председателството на  г-н Павел Маринов – областен управител на област Бургас. Участие взеха представители на министерства, представители на Управляващите органи на Оперативните програми, областни управители и кметове на общини в Югоизточен район, представители  на синдикални и браншови организации, представители на НПО  и  на академичните среди на територията на района.
На срещата бяха представени обобщените предложения от членовете на Регионалните съвети за развитие на 6-те района от ниво 2, относно промените в Закона за регионалното развитие и Правилника за неговото приложение. Информацията от експертните становища, коментари, оценки и мнения на членовете на РСР бе необходима за очертаване стратегическата рамка за извършване на необходимите промени, осигуряващи постигане на по-добра приложимост на законодателството и оптимизиране на ефектите и въздействието му върху развитието на регионите.
Представителите на Управляващите органи на Оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС, представиха обобщена информация за напредъка в усвояването на СКФ в ЮИР - сключени договори, усвоени финансови средства и резултати от приключени проекти.
Общият брой сключени договори по оперативните програми в ЮИР е 843 бр. Най-голям  брой проекти има област  Бургас – 301 бр., следван от област Стара Загора -255 бр., област Ямбол -148 бр. и област Сливен – 121 бр.  Стойността на сключените договори в Югоизточен район към 18.11.2013 г. е 2 611 602 226 лв. С най–висок относителен дял (38,4%) от  усвоените средства се отличава ОП „Транспорт“ с 1 003 131 979 лв., следвана от ОП „Околна среда“ -884 036 026 лв. и ОП „Регионално развитие“- 459 084 994лв.
 
 Въздействието и ефектът от успешното реализиране на проектите по Оперативните програми на територията на Югоизточен район  е база за постигане на устойчиво и балансирано  регионално развитие.
Участниците в заседанието бяха запознати с възможностите за финансиране, които фонд ФЛАГ предоставя на органите на местно самоуправление. Мисията на Фонда е да подкрепи усилията на българските общини и общински дружества в процеса на подготовката и успешното изпълнение на проекти по Оперативните програми/Програма за развитие на селските райони, които са насочени към модернизиране и разширяване на общинската инфраструктура и към създаване на устойчиви и модерни местни общности. За периода януари 2009 г. – ноември 2013 г.  ФЛАГ е предоставил кредити на  187 български общини, одобрени са 618 кредита за над 591 млн.лв.
Представител от Министерството на икономиката и енергетиката представи проекта на  Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020г.
Стратегията набелязва приоритетите на правителството за стимулиране на иновациите с цел ускоряване на прехода на България към икономика на знанието. Фокусът на иновационната политика на страната ни следва да бъде насочен върху повишаване на разходите за научни изследвания и създаване на качествен научен потенциал, обслужващ националната икономика и работещ за осигуряването на високо качество на живот на гражданите

Added : Friday, 13 December 2013 00:00 top back 2559 pdf