Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Бургас бе домакин на петнадесетото заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ на Югоизточен район / ЮИР/

Бургас бе домакин на петнадесетото  заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ на Югоизточен район / ЮИР/
На  18 октомври от 11.00 ч. в залата на Областна администрация Бургас се проведе  петнадесето заседание на Регионалния съвет за развитие на  Югоизточен район под председателството на  г-н Павел Маринов – областен управител на област Бургас. На срещата присъстваха представители на министерства, областни управители, кметове на общини, представители на синдикални и браншови организации, представители на НПО на територията на Югоизточен район.
На заседанието бе актуализиран състава на Регионалния съвет за развитие в резултат на проведените през месец май парламентарни избори. Актуализирани  бяха  представителите на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен район  в  Комитетите  за  наблюдение  на  Оперативните  програми  за  период  2007-2013г. както и  в тематичните  работните групи  за разработване на Оперативните програми  за периода 2014-2020 г. Областният управител на Бургас  приветства  новите  членове  на съвета  и ги  призова да обединят усилията си в една добра координация и партньорство за постигане на устойчив растеж и благоденствие на Югоизточен район.
Представителите на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен район в тематичните работни групи на Оперативните програми (2014-2020г.) представиха актуална информация относно дейността на работните групи  по  разработване на програмите.
Членовете на Регионалния съвет обсъдиха и приеха  Годишната  индикативна програма за дейността на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен район през 2014 г.  Представен бе Доклад относно оценка на въздействието на законодателството за   регионално развитие - Закон за регионалното развитие  и  Правилник за  прилагане  на  Закона за регионално развитие. Оценката на въздействието на законодателството за регионалното развитие е в съответствие със стратегическата цел на правителството и  Програмата за по-добро регулиране 2010–2013 г. за  подобряване  работата  на  държавната  администрация  и създаване на условия за  устойчиво интегрирано развитие  и икономически растеж в районите и общините. Целта на оценката се изразява в установяване ефектите от прилагането на действащото законодателството, върху състоянието и развитието на обществените отношения, свързани със стратегическото планиране, програмирането, управлението, ресурсното осигуряване, наблюдението, контрола и оценката по изпълнението на стратегиите, плановете и програмите за провеждане на държавната политика за регионално развитие. До 18 ноември членовете на РСР на ЮИР имат възможност да направят предложения за промяна в законодателството.
Участниците в заседанието бяха запознати с Постановление на МС № 157 от 1 август 2013 г. за създаване на Съвет по децентрализация на държавното управление(СДДУ) и сактуализираната Програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация до 2015 г. Анализът на изпълнението на Стратегията за 2011 г. и 2012г. показва, че процесът на децентрализация  протича с бавни и противоречиви темпове. Забавяне в изпълнението има при мерките, свързани с прехвърлянето на приходоизточници на местните власти, както и в осъществяването на очаквани нормативни промени. Основната причина е в последствията на световната финансова и икономическа криза, както и протичащите реформи в административните структури. Положителни резултати се наблюдават в сферата на културата и социалните услуги. 

Added : Friday, 18 October 2013 00:00 top back 2386