Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Възможност за кандидатстване по Програма „Старт на кариерата”

Кандидатите за участие в Програма „Старт на кариерата”, през 2013 г., трябва да отговарят на следните изисквания:

 

  1. 1.      Критерии за кандидатстване

 

А.     Минимални изисквания за достъп на кандидатите за участие в подбора:

►   Да са младежи до 29 ненавършени години до 29.07.2013 включително;

►   Да притежават висше образование, съответстващо на необходимото, посочено от работодателя за заемане на конкретното работно място;

►   Да бъдат регистрирани в дирекциите „Бюро по труда” като безработни, заети или учащи, с изключение на учащи в редовна форма на обучение;

►   Да не притежават трудов стаж по придобитата от висшето образование специалност.

 

Забележка:

В случай, че кандидатите не отговарят на посочените изисквания, същите не се допускат до участие в подбора.

 

Б.     Документи, които лицата задължително следва да представят в дирекции “Бюро по труда” в срок до 29.07.2013 при кандидатстване, с оглед допускане до участие в подбор:

►   Заявление за включване в програмата с посочване на ведомствата, за които кандидатстват и работните места, по образец, публикуван на интернет-страницата на АЗ;

►   Автобиография (Европас формат) http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/EuropassCV/CVTemplate.csp  (с посочване на настоящ адрес и телефон за връзка, образование, компютърна грамотност, степен на владеене на чужд(и) език(езици);

►   Документ за завършено висше образование (копие от диплома или един от следните документи: уверение или академична справка, издадени от съответното висше училище). Кандидатите, завършили висше образование в чуждестранни висши училища, следва да представят удостоверение за признаване на придобитото висше образование от МОМН.

►   Документ за правоспособност (ако работодателят е поставил такова изискване при обявяване на работното място).

Забележки:

Всяко лице може да кандидатства едновременно за три работни места, но само за едно работно място при един работодател по Програмата.

Комплектът документи се подава в един екземпляр.

 

  1. 2.      Критерий за подбор за дадено работно място

 

Към интервю за започване на работа се насочват кандидатите, които притежават висше образование по специалности, посочени от работодателя или по специалности в професионалното направление, посочено от работодателя и отговарят на допълнителните изисквания за владеене на чужд език и компютърна грамотност, посочени от работодателя.


http://www.az.government.bg/Projects/Prog/Mladeji/Frame_Mladeji.htm

Added : Tuesday, 25 June 2013 00:00 top back 2741