Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Декларации по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 14 от ЗПУКИ (архив)

СПИСЪК НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС,
които заемат публична длъжност по смисъла на чл. 3, т. 25 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

 

Декларации по чл. 12, т. 1 от Закона за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси на служителите в Облластна администрация Бургас

 

ИМЕ И ФАМИЛИЯ
НА СЛУЖИТЕЛЯ

ДЛЪЖНОСТ

ДЕКЛАРАЦИЯ

Севим Ахмедова

Главен секретар

Подадена пред органа по назначаване

Милена Лакова

Главен секретар

Подадена пред органа по назначаване

Силвия Иванова

Главен секретар

Подадена пред органа по назначаване

Милена Петрова

Главен счетоводител

Подадена пред органа по назначаване

Калоян Стоев

Младши специалист

Подадена пред органа по назначаване

Дарина Стоянова

Главен специалист

Подадена пред органа по назначаване

Дафинка Кръстева

Главен експерт

Подадена пред органа по назначаване

Петко Коларов

Началник-отдел

Подадена пред органа по назначаване

Мария Костадинова

Главен специалист

Подадена пред органа по назначаване

Данка Белчева

Главен специалист

Подадена пред органа по назначаване

Анелия Радева

Младши специалист

Подадена пред органа по назначаване

Галина Георгиева

Главен експерт

Подадена пред органа по назначаване

Радост Сребрева

Младши специалист

Подадена пред органа по назначаване

Пепа Барабанова

Главен специалист

Подадена пред органа по назначаване

Магдалена Попова

Младши специалист

Подадена пред органа по назначаване

Катя Пенева

Главен експерт

Подадена пред органа по назначаване

Жечо Дяков Дяков

Главен експерт

Подадена пред органа по назначаване

Светозар Димитров

Главен специалист

Подадена пред органа по назначаване

Станимир Николов

Архивар

Подадена пред органа по назначаване

Зоя Николова

Старши юрисконсулт

Подадена пред органа по назначаване

Борислава Йорданова

Младши специалист

Подадена пред органа по назначаване

Янита Стоянова

Младши специалист

Подадена пред органа по назначаване

Таня Ненова

Младши специалист-юрист

Подадена пред органа по назначаване

Младен Златаров

Младши специалист-юрист

Подадена пред органа по назначаване

Силвия Божинова

Младши специалист-юрист

Подадена пред органа по назначаване

 Валери Георгиев

 Директор на дирекция

 Подадена пред органа по назначаване

 Катя Василева

 Началник-отдел

 Подадена пред органа по назначаване

 

1.       Севим Ахмедова

top back pdf